Hungarian-English dictionary »

megtéveszt meaning in English

HungarianEnglish
megtéveszt

deceive [deceived, deceived, deceiving, deceives]◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈsiːv] [US: də.ˈsiːv]

mislead [misled, misled, misleading, misleads]◼◼◻ irregular verb
[UK: ˌmɪs.ˈliːd ˌmɪs.ˈled ˌmɪs.ˈled] [US: ˌmɪs.ˈliːd ˌmɪs.ˈled ˌmɪs.ˈled]

bewilder [bewildered, bewildered, bewildering, bewilders]◼◻◻ verb
[UK: bɪ.ˈwɪl.də(r)] [US: bə.ˈwɪl.dər]

abuse [abused, abused, abusing, abuses]◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈbjuːs] [US: ə.ˈbjuːs]

fob [fobbed, fobbed, fobbing, fobs]◼◻◻ verb
[UK: fɒb] [US: ˈfɑːb]

mystify [mystified, mystified, mystifying, mystifies]◼◻◻ verb
[UK: ˈmɪ.stɪ.faɪ] [US: ˈmɪ.stə.ˌfaɪ]

take in◼◻◻ verb
[UK: teɪk ɪn] [US: ˈteɪk ɪn]

sandbag [sandbagged, sandbagged, sandbagging, sandbags] verb
[UK: ˈsænd.bæɡ] [US: ˈsænd.ˌbæɡ]

throw off verb
[UK: ˈθrəʊ ɒf] [US: ˈθroʊ ˈɒf]

cozen [cozened, cozened, cozening, cozens] verb
[UK: ˈkʌz.n̩] [US: ˈkʌz.n̩]

fode verb
[UK: fˈəʊd] [US: fˈoʊd]

green [greened, greened, greening, greens] verb
[UK: ˈɡriːn] [US: ˈɡriːn]

hocus verb
[UK: hocus] [US: ˈhokəs]

hocus-pocus verb
[UK: hocus ˈpokəs] [US: ˈhokəs ˈpokəs]

humbug [humbugs] noun
[UK: ˈhʌm.bʌɡ] [US: ˈhʌm.ˌbəɡ]

impose upon verb

pull the wool over someone's eyes verb
[UK: pʊl ðə wʊl ˈəʊv.ə(r) ˈsəˌm.wənz aɪz] [US: ˈpʊl ðə ˈwʊl ˈoʊv.r̩ ˈsəˌm.wənz ˈaɪz]

megtéveszt vkt

fob somebody[UK: fɒb ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfɑːb ˈsʌm.ˌbɑː.di]

fob somebody off[UK: fɒb ˈsʌm.bə.di ɒf] [US: ˈfɑːb ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈɒf]

get a rise out of somebody[UK: ˈɡet ə raɪz ˈaʊt əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ə ˈraɪz ˈaʊt əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

pull wool over somebody's eyes[UK: pʊl wʊl ˈəʊv.ə(r) ˈsəm.ˌbɑː.di aɪz] [US: ˈpʊl ˈwʊl ˈoʊv.r̩ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈaɪz]

take a rise out of somebody[UK: teɪk ə raɪz ˈaʊt əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈteɪk ə ˈraɪz ˈaʊt əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megtévesztett

deceived◼◼◼ adjective
[UK: dɪ.ˈsiːvd] [US: də.ˈsiːvd]

deluded◼◼◻ adjective
[UK: dɪ.ˈluː.dɪd] [US: də.ˈluː.dəd]

bewildered◼◻◻ verb
[UK: bɪ.ˈwɪl.dəd] [US: bə.ˈwɪl.dərd]

fobb adjective
[UK: fˈɒb] [US: fˈɑːb]

megtévesztette

deceived◼◼◼[UK: dɪ.ˈsiːvd] [US: də.ˈsiːvd]

megtévesztik

be taken in[UK: bi ˈteɪkən ɪn] [US: bi ˈteɪkən ɪn]

megtévesztés főnév

deception [deceptions]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈsep.ʃn̩] [US: də.ˈsep.ʃn̩]

deceit◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈsiːt] [US: də.ˈsiːt]

hoax [hoaxes]◼◼◻ noun
[UK: həʊks] [US: hoʊks]

delusion [delusions]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈluːʒ.n̩] [US: də.ˈluːʒ.n̩]

misrepresentation [misrepresentations]◼◻◻ noun
[UK: ˌmɪs.ˌre.prɪ.zen.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌmɪs.ˌre.prə.zen.ˈteɪʃ.n̩]

fallacy [fallacies]◼◻◻ noun
[UK: ˈfæ.lə.si] [US: ˈfæ.lə.si]

mystification◼◻◻ noun
[UK: ˌmɪ.stɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌmɪ.stɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩]

deceitfulness noun
[UK: dɪ.ˈsiːt.fʊl.nəs] [US: dɪ.ˈsiːt.fʊl.nəs]

demonstration [demonstrations] noun
[UK: ˌde.mən.ˈstreɪʃ.n̩] [US: ˌde.mən.ˈstreɪʃ.n̩]

hocus-pocus noun
[UK: hocus ˈpokəs] [US: ˈhokəs ˈpokəs]

hype noun
[UK: haɪp] [US: ˈhaɪp]

let-in noun
[UK: let ɪn] [US: ˈlet ɪn]

12

You can find it in:

HungarianEnglish