Hungarian-English dictionary »

megrendített meaning in English

HungarianEnglish
megrendített melléknév

shaken◼◼◼ adjective
[UK: ˈʃeɪkən] [US: ˈʃeɪkən]

erősen megrendítette (vmi)

be badly shaken by something[UK: bi ˈbæd.li ˈʃeɪkən baɪ ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈbæd.li ˈʃeɪkən baɪ ˈsʌm.θɪŋ]

mélyen megrendített az a hír, hogy …

it was a blow to me to hear that[UK: ɪt wɒz ə bləʊ tuː miː tuː hɪə(r) ðæt] [US: ˈɪt wəz ə ˈbloʊ ˈtuː ˈmiː ˈtuː ˈhɪr ˈðæt]

You can find it in:

HungarianEnglish