Hungarian-English dictionary »

megnősül meaning in English

HungarianEnglish
megnősül ige

get married◼◼◼ verb
[UK: ˈɡet ˈmæ.rɪd] [US: ˈɡet ˈme.rid]

marry [married, married, marrying, marries]◼◼◻ verb
[UK: ˈmæ.ri] [US: ˈme.ri]

wed [wedded, wedded, wedding, weds]◼◻◻ verb
[UK: wed] [US: ˈwed]

get a wife◼◻◻ verb
[UK: ˈɡet ə waɪf] [US: ˈɡet ə ˈwaɪf]

take a wife◼◻◻ verb
[UK: teɪk ə waɪf] [US: ˈteɪk ə ˈwaɪf]

change one's condition verb
[UK: tʃeɪndʒ wʌnz kən.ˈdɪʃ.n̩] [US: ˈtʃeɪndʒ wʌnz kən.ˈdɪʃ.n̩]

go off the hooks verb
[UK: ɡəʊ ɒf ðə hʊks] [US: ˈɡoʊ ˈɒf ðə ˈhʊks]

range oneself verb
[UK: reɪndʒ wʌn.ˈself] [US: ˈreɪndʒ wʌn.ˈself]

wed a woman verb
[UK: wed ə ˈwʊ.mən] [US: ˈwed ə ˈwʊ.mən]

wive verb
[UK: waɪv] [US: waɪv]

megnősül ige
biz

connubialize verb
[UK: kənjˈuːbɪəlˌaɪz] [US: kənˈuːbɪəlˌaɪz]

újból megnősül ige

remarry [remarried, remarried, remarrying, remarries] verb
[UK: ˌriː.ˈmæ.ri] [US: ri.ˈme.ri]

You can find it in:

HungarianEnglish