Hungarian-English dictionary »

megmagyaráz meaning in English

HungarianEnglish
megmagyaráz ige

explain [explained, explained, explaining, explains]◼◼◼ verb
[UK: ɪk.ˈspleɪn] [US: ɪk.ˈspleɪn]

explains◼◼◼ verb
[UK: ɪk.ˈspleɪnz] [US: ɪk.ˈspleɪnz]

account for◼◼◻ verb
[UK: əˈk.aʊnt fɔː(r)] [US: əˈk.aʊnt ˈfɔːr]

show [showed, shown, showing, shows]◼◻◻ irregular verb
[UK: ʃəʊ ʃəʊd ʃəʊn] [US: ˈʃoʊ ʃoʊd ˈʃoʊn]

illuminate [illuminated, illuminated, illuminating, illuminates]◼◻◻ verb
[UK: ɪ.ˈluː.mɪ.neɪt] [US: ˌɪ.ˈluː.mə.ˌnet]

read [read, read, reading, reads]◼◻◻ irregular verb
[UK: riːd red red] [US: riːd ˈred ˈred]

elucidate [elucidated, elucidated, elucidating, elucidates]◼◻◻ verb
[UK: ɪ.ˈluː.sɪ.deɪt] [US: ə.ˈluː.sə.ˌdet]

illustrate [illustrated, illustrated, illustrating, illustrates] verb
[UK: ˈɪ.lə.streɪt] [US: ˈɪ.lə.ˌstret]

unfold [unfolded, unfolded, unfolding, unfolds] verb
[UK: ʌn.ˈfəʊld] [US: ʌnˈfoʊld]

explicate [explicated, explicated, explicating, explicates] verb
[UK: ˈek.splɪk.eɪt] [US: ˈek.splɪk.eɪt]

expound [expounded, expounded, expounding, expounds] verb
[UK: ɪk.ˈspaʊnd] [US: ɪk.ˈspaʊnd]

illumine [illumined, illumined, illumining, illumines] verb
[UK: ɪ.ˈluː.mɪn] [US: ˌɪ.ˈluː.mən]

megmagyaráz (vmit) ige

account for something verb
[UK: əˈk.aʊnt fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: əˈk.aʊnt ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

make something clear verb
[UK: ˈmeɪk ˈsʌm.θɪŋ klɪə(r)] [US: ˈmeɪk ˈsʌm.θɪŋ ˈklɪr]

megmagyarázandó melléknév

exponible adjective
[UK: ekspˈəʊnəbəl] [US: ekspˈoʊnəbəl]

megmagyarázatlan melléknév

unexplained◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌ.nɪk.ˈspleɪnd] [US: ˌʌ.nɪk.ˈspleɪnd]

unaccounted◼◼◻ adjective
[UK: ˌʌ.nəˈk.aʊn.tɪd] [US: ˌʌ.nəˈk.aʊn.təd]

unexplicated adjective
[UK: ˌʌnˈɛksplɪkeɪtɪd ] [US: ʌnˈɛkspləˌkeɪtɪd ]

unexpounded adjective
[UK: ˌʌnɪksˈpaʊndɪd ] [US: ʌnɪkˈspaʊndəd ]

uninterpreted adjective
[UK: ˌʌnɪnˈtɜːprɪtɪd ] [US: ʌnɪnˈtɜrprətəd ]

megmagyarázhatatlan melléknév

inexplicable◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪ.nɪk.ˈsplɪk.əb.l̩] [US: ˌɪ.nək.ˈsplɪ.səb.l̩]

unexplainable◼◼◼ adjective
[UK: ˌə.nɪk.ˈspleɪ.nə.bəl] [US: ˌə.nɪk.ˈspleɪ.nə.bəl]

unaccountable◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌ.nəˈk.aʊn.təb.l̩] [US: ˌʌ.nəˈk.aʊn.təb.l̩]

irreducible adjective
[UK: ˌɪ.rɪ.ˈdjuː.səb.l̩] [US: ˌɪ.rɪ.ˈdjuː.səb.l̩]

subtil adjective
[UK: ˈsʌtl] [US: ˈsʌtl]

subtile [subtiler, subtilest] adjective
[UK: ˈsʌtl] [US: ˈsʌtl]

unexplicable adjective
[UK: ˌʌnˈɛksplɪkəbl ] [US: ʌnɛkˈsplɪkəbəl ]

uninterpretable adjective
[UK: ˌʌnɪnˈtɜːprɪtəbl ] [US: ʌnɪnˈtɜrprətəbl ]

megmagyarázhatatlan dolgok főnév

unaccountability noun
[UK: ˌʌnəˌkaʊntəˈbɪlɪti ] [US: ˌʌnəˌkaʊntəˈbɪlɪti ]

megmagyarázhatatlan módon határozószó

inexplicably◼◼◼ adverb
[UK: i.nex.plica.bi] [US: ˌɪ.nɪk.ˈsplɪk.əb.bi]

megmagyarázhatatlanság főnév

unaccountability noun
[UK: ˌʌnəˌkaʊntəˈbɪlɪti ] [US: ˌʌnəˌkaʊntəˈbɪlɪti ]

megmagyarázhatatlanul határozószó

inexplicably◼◼◼ adverb
[UK: i.nex.plica.bi] [US: ˌɪ.nɪk.ˈsplɪk.əb.bi]

megmagyarázható melléknév

explainable◼◼◼ adjective
[UK: ɪk.ˈspleɪ.nə.bəl] [US: ɪk.ˈspleɪ.nə.bəl]

explicable◼◼◻ adjective
[UK: ek.ˈsplɪk.əb.l̩] [US: ek.ˈsplɪk.əb.l̩]

megmagyarázható volta (vmnek) főnév

explicableness noun
[UK: ˈɛksplɪkəblnəs ] [US: ɛkˈsplɪkəbəlnəs ]

megmagyarázhatóság főnév

explicableness noun
[UK: ˈɛksplɪkəblnəs ] [US: ɛkˈsplɪkəbəlnəs ]

megmagyarázott melléknév

explained◼◼◼ adjective
[UK: ɪk.ˈspleɪnd] [US: ɪk.ˈspleɪnd]

megmagyarázás főnév

exposition [expositions] noun
[UK: ˌek.spə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌek.spə.ˈzɪʃ.n̩]

megmagyarázó melléknév

explanatory◼◼◼ adjective
[UK: ɪk.ˈsplæ.nət.r̩i] [US: ɪk.ˈsplæ.nə.ˌtɔː.ri]

elucidative adjective
[UK: ə.ˈluː.sə.ˌde.tɪv] [US: ə.ˈluː.sə.ˌde.tɪv]

12

You can find it in:

HungarianEnglish