Hungarian-English dictionary »

megjelenik meaning in English

HungarianEnglish
Megjelenik ige

displayed◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈspleɪd] [US: ˌdɪ.ˈspleɪd]

megjelenik ige

show [showed, shown, showing, shows]◼◼◼ irregular verb
[UK: ʃəʊ ʃəʊd ʃəʊn] [US: ˈʃoʊ ʃoʊd ˈʃoʊn]

appears◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈpɪəz] [US: ə.ˈpɪrz]

appear [appeared, appeared, appearing, appears]◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈpɪə(r)] [US: ə.ˈpɪr]

show up◼◼◻ verb
[UK: ʃəʊ ʌp] [US: ˈʃoʊ ʌp]

turn up◼◼◻ verb
[UK: tɜːn ʌp] [US: ˈtɝːn ʌp]

come out◼◻◻ verb
[UK: kʌm ˈaʊt] [US: ˈkəm ˈaʊt]

figure [figured, figured, figuring, figures]◼◻◻ verb
[UK: ˈfɪ.ɡə(r)] [US: ˈfɪ.ɡjər]

come up◼◻◻ verb
[UK: kʌm ʌp] [US: ˈkəm ʌp]

get out◼◻◻ verb
[UK: ˈɡet ˈaʊt] [US: ˈɡet ˈaʊt]

make an appearance◼◻◻ verb
[UK: ˈmeɪk ən ə.ˈpɪə.rəns] [US: ˈmeɪk ˈæn ə.ˈpɪ.rəns]

turn out verb
[UK: tɜːn ˈaʊt] [US: ˈtɝːn ˈaʊt]

roll up verb
[UK: rəʊl ʌp] [US: roʊl ʌp]

make one's appearance verb
[UK: ˈmeɪk wʌnz ə.ˈpɪə.rəns] [US: ˈmeɪk wʌnz ə.ˈpɪ.rəns]

put in an appearance verb
[UK: ˈpʊt ɪn ən ə.ˈpɪə.rəns] [US: ˈpʊt ɪn ˈæn ə.ˈpɪ.rəns]

show one's face verb
[UK: ʃəʊ wʌnz feɪs] [US: ˈʃoʊ wʌnz ˈfeɪs]

show oneself verb
[UK: ʃəʊ wʌn.ˈself] [US: ˈʃoʊ wʌn.ˈself]

megjelenik (kijelzőn) ige

display [displayed, displayed, displaying, displays]◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈspleɪ] [US: ˌdɪ.ˈspleɪ]

megjelenik (színen) ige

reappear [reappeared, reappeared, reappearing, reappears]◼◼◼ verb
[UK: ˌriːə.ˈpɪə(r)] [US: ˌriə.ˈpɪr]

megjelenik a bíró előtt

appear before the judge[UK: ə.ˈpɪə(r) bɪ.ˈfɔː(r) ðə dʒʌdʒ] [US: ə.ˈpɪr bɪ.ˈfɔːr ðə ˈdʒədʒ]

megjelenik a bíróság előtt

come up before the court[UK: kʌm ʌp bɪ.ˈfɔː(r) ðə kɔːt] [US: ˈkəm ʌp bɪ.ˈfɔːr ðə ˈkɔːrt]

compear verb
[UK: kəmpˈiə] [US: kəmpˈɪr]

megjelenik a színen

appear on the scene[UK: ə.ˈpɪə(r) ɒn ðə siːn] [US: ə.ˈpɪr ɑːn ðə ˈsiːn]

megjelenik a színpadon

come on the scene[UK: kʌm ɒn ðə siːn] [US: ˈkəm ɑːn ðə ˈsiːn]

megjelenik vhol

make the scene[UK: ˈmeɪk ðə siːn] [US: ˈmeɪk ðə ˈsiːn]

közös étkezőben rövid időre megjelenik

dine in hall[UK: daɪn ɪn hɔːl] [US: ˈdaɪn ɪn ˈhɒl]

munkára megjelenik

report for work[UK: rɪ.ˈpɔːt fɔː(r) ˈwɜːk] [US: ri.ˈpɔːrt ˈfɔːr ˈwɝːk]

Ne kend a falra az Ördögöt mert megjelenik

Speak of the Devil (and he doth appear)[UK: spiːk əv ðə ˈdev.l̩] [US: ˈspiːk əv ðə ˈdev.l̩]

nem jó az ördögöt a falra festeni, mert megjelenik (átv)

talk of the devil and he is sure to appear[UK: ˈtɔːk əv ðə ˈdev.l̩ ənd hiː ɪz ʃʊə(r) tuː ə.ˈpɪə(r)] [US: ˈtɔːk əv ðə ˈdev.l̩ ænd ˈhiː ˈɪz ˈʃʊr ˈtuː ə.ˈpɪr]

talk of the devil and his horns will appear[UK: ˈtɔːk əv ðə ˈdev.l̩ ənd hɪz hɔːnz wɪl ə.ˈpɪə(r)] [US: ˈtɔːk əv ðə ˈdev.l̩ ænd ˈhɪz ˈhɔːrnz wɪl ə.ˈpɪr]

rövid időre megjelenik

put in an appearance[UK: ˈpʊt ɪn ən ə.ˈpɪə.rəns] [US: ˈpʊt ɪn ˈæn ə.ˈpɪ.rəns]

személyesen megjelenik

appear in the flesh[UK: ə.ˈpɪə(r) ɪn ðə fleʃ] [US: ə.ˈpɪr ɪn ðə ˈfleʃ]

újra megjelenik ige

reappear [reappeared, reappeared, reappearing, reappears] verb
[UK: ˌriːə.ˈpɪə(r)] [US: ˌriə.ˈpɪr]

You can find it in:

HungarianEnglish