Hungarian-English dictionary »

megjegyzéseket tesz meaning in English

HungarianEnglish
megjegyzéseket tesz

comment on[UK: ˈkɒ.ment ɒn] [US: ˈkɑː.ment ɑːn]

find fault with somebody[UK: faɪnd fɔːlt wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfaɪnd ˈfɒlt wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

interjaculate verb
[UK: ˌɪn.tə.ˈdʒæ.kjʊ.leɪt] [US: ˌɪn.tə.ˈdʒæ.kjʊ.leɪt]

megjegyzéseket tesz vkre

pass remarks on somebody[UK: pɑːs rɪ.ˈmɑːks ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpæs rə.ˈmɑːrks ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

reflect on somebody[UK: rɪ.ˈflekt ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: rə.ˈflekt ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

bíráló megjegyzéseket tesz vkre

reflect on somebody[UK: rɪ.ˈflekt ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: rə.ˈflekt ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

You can find it in:

HungarianEnglish