Hungarian-English dictionary »

megijed meaning in English

HungarianEnglish
megijed ige

start [started, started, starting, starts]◼◼◼ verb
[UK: stɑːt] [US: ˈstɑːrt]

shy [shied, shied, shying, shies]◼◼◼ verb
[UK: ʃaɪ] [US: ˈʃaɪ]

startle [startled, startled, startling, startles]◼◼◼ verb
[UK: ˈstɑːt.l̩] [US: ˈstɑːr.tl̩]

get frightened◼◼◻ verb
[UK: ˈɡet ˈfraɪt.n̩d] [US: ˈɡet ˈfraɪt.n̩d]

daunt [daunted, daunted, daunting, daunts]◼◼◻ verb
[UK: dɔːnt] [US: ˈdɒnt]

sit up◼◻◻ verb
[UK: sɪt ʌp] [US: ˈsɪt ʌp]

shied◼◻◻ verb
[UK: ʃaɪd] [US: ˈʃaɪd]

be scared shitless verb
[UK: bi skeəd] [US: bi ˈskerd]

get scared shitless verb
[UK: ˈɡet skeəd] [US: ˈɡet ˈskerd]

shit oneself verb
[UK: ʃɪt wʌn.ˈself] [US: ˈʃiːt wʌn.ˈself]

megijed (vmt)ől ige

be scared of something verb
[UK: bi] [US: bi]

megijedés főnév

intimidation [intimidations] noun
[UK: ɪn.ˌtɪ.mɪ.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˌtɪ.mə.ˈdeɪʃ.n̩]

megijedt melléknév

afraid◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈfreɪd] [US: ə.ˈfreɪd]

terrified◼◼◻ adjective
[UK: ˈte.rɪ.faɪd] [US: ˈte.rə.ˌfaɪd]

unnerved◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌn.ˈnɜːvd] [US: ən.ˈnɝːvd]

shied adjective
[UK: ʃaɪd] [US: ˈʃaɪd]

consternated adjective
[UK: kənstˈɜːneɪtɪd] [US: kənstˈɜːneɪɾᵻd]

jobb félni, mint megijedni

better safe than sorry[UK: ˈbe.tə(r) seɪf ðæn ˈsɒ.ri] [US: ˈbe.tər ˈseɪf ˈðæn ˈsɑː.ri]

prevention is better than cure[UK: prɪ.ˈven.ʃn̩ ɪz ˈbe.tə(r) ðæn kjʊə(r)] [US: pri.ˈven.ʃn̩ ˈɪz ˈbe.tər ˈðæn ˈkjʊr]

Nem kell megijedned!

You needn't jump![UK: juː ˈniːdnt dʒʌmp] [US: ˈjuː ˈniː.dənt ˈdʒəmp]

Nem kell megijedni!

Do not alarm yourself![UK: duː nɒt ə.ˈlɑːm jɔː.ˈself] [US: ˈduː ˈnɑːt ə.ˈlɑːrm jər.ˈself]

nem megijedt melléknév

unaffrighted adjective
[UK: ʌnəfrˈaɪtɪd] [US: ʌnəfrˈaɪɾᵻd]

You can find it in:

HungarianEnglish