Hungarian-English dictionary »

megfelel (valaminek) meaning in English

HungarianEnglish
megfelel (valaminek) ige

correspond (to something) [corresponded, corresponded, corresponding, corresponds]◼◼◼ verb
[UK: ˌkɒ.rɪ.ˈspɒnd] [US: ˌkɔː.rə.ˈspɑːnd]

fit [fitted, fitted, fitting, fits]◼◼◼ verb
[UK: fɪt] [US: ˈfɪt]

answer [answered, answered, answering, answers]◼◼◻ verb
[UK: ˈɑːn.sə(r)] [US: ˈæn.sər]

live up◼◼◻ verb
[UK: laɪv ʌp] [US: ˈlaɪv ʌp]

sort [sorted, sorted, sorting, sorts]◼◼◻ verb
[UK: sɔːt] [US: ˈsɔːrt]

live up to something verb
[UK: laɪv ʌp tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈlaɪv ʌp ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

be in accordance with something verb
[UK: bi ɪn əˈk.ɔːdns wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ɪn əˈk.ɔːr.dəns wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

be in conformity with something verb
[UK: bi ɪn kən.ˈfɔː.mɪ.ti wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ɪn kən.ˈfɔːr.mə.ti wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

homologize [homologized, homologized, homologizing, homologizes] verb
[UK: həmˈɒlədʒˌaɪz] [US: həmˈɑːlədʒˌaɪz]

measure up to something verb
[UK: ˈme.ʒə(r) ʌp tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈme.ʒər ʌp ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

reanswer verb
[UK: ˌriːˈɑːnsə ] [US: ˌriˈænsər ]

megfelel (valaminek) (átv) ige

parallel [parallelled, parallelled, parallelling, parallels]◼◼◻ verb
[UK: ˈpæ.rə.lel] [US: ˈpe.rə.ˌlel]

be equivalent to something verb
[UK: bi ɪ.ˈkwɪ.və.lənt tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ɪ.ˈkwɪ.və.lənt ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]