Hungarian-English dictionary »

megdől meaning in English

HungarianEnglish
megdől ige

crash [crashed, crashed, crashing, crashes]◼◼◼ verb
[UK: kræʃ] [US: ˈkræʃ]

heel [heeled, heeled, heeling, heels]◼◼◼ verb
[UK: hiːl] [US: ˈhiːl]

lurch [lurched, lurched, lurching, lurches]◼◼◼ verb
[UK: lɜːtʃ] [US: ˈlɝːtʃ]

cant [canted, canted, canting, cants] verb
[UK: kænt] [US: ˈkænt]

heel over verb
[UK: hiːl ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈhiːl ˈoʊv.r̩]

megdőlt melléknév

overthrown◼◼◼ adjective
[UK: ˌəʊv.ə.ˈθrəʊn] [US: ˌovərˈθroʊn]

megdőlt gabona

down-crop[UK: daʊn krɒp] [US: ˈdaʊn ˈkrɑːp]

megdőlés főnév

lodging [lodgings]◼◼◼ noun
[UK: ˈlɒdʒ.ɪŋ] [US: ˈlɑːdʒ.ɪŋ]

falling through noun

lurch [lurches] noun
[UK: lɜːtʃ] [US: ˈlɝːtʃ]

oldalirányú megdőlés

list[UK: lɪst] [US: ˈlɪst]

You can find it in:

HungarianEnglish