Hungarian-English dictionary » megbírságol meaning in English

HungarianEnglish
megbírságol ige

fine◼◼◼ verb
[UK: faɪn] [US: ˈfaɪn]

amerce verb
[UK: ə.ˈmɜːs] [US: ə.ˈmɜːrs]

impose a fine on verb
[UK: ɪm.ˈpəʊz ə faɪn ɒn] [US: ɪmˈpoʊz ə ˈfaɪn ɑːn]

mulct verb
[UK: mʌlkt] [US: mʌlkt]

megbírságol vkt

impose a fine on somebody[UK: ɪm.ˈpəʊz ə faɪn ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ɪmˈpoʊz ə ˈfaɪn ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megbírságolandó melléknév

finable adjective
[UK: ˈfaɪ.nəb.l̩] [US: ˈfaɪ.nəb.l̩]

megbírságolható melléknév

finable◼◼◼ adjective
[UK: ˈfaɪ.nəb.l̩] [US: ˈfaɪ.nəb.l̩]

megbírságolja a rendőr

have an endorsement[UK: həv ən ɪn.ˈdɔː.smənt] [US: həv ˈæn en.ˈdɔːr.smənt]

megbírságolás főnév

amerciament noun
[UK: ˈaməsˌɪəmənt] [US: ˈæmɚsˌɪəmənt]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies