Hungarian-English dictionary » meddig meaning in English

HungarianEnglish
meddig határozószó

until when◼◼◼ adverb
[UK: ʌn.ˈtɪl wen] [US: ʌn.ˈtɪl hwen]

Meddig állunk itt?

How long do we stop here?[UK: ˈhaʊ ˈlɒŋ duː wiː stɒp hɪə(r)] [US: ˈhaʊ ˈlɔːŋ ˈduː ˈwiː ˈstɑːp hɪər]

Meddig fog ez tartani?

How long will it take …?[UK: ˈhaʊ ˈlɒŋ wɪl ɪt teɪk] [US: ˈhaʊ ˈlɔːŋ wɪl ˈɪt ˈteɪk]

Meddig fogsz maradni?

How long will you remain?[UK: ˈhaʊ ˈlɒŋ wɪl juː rɪ.ˈmeɪn] [US: ˈhaʊ ˈlɔːŋ wɪl ˈjuː rə.ˈmeɪn]

Meddig játsszák ezt a darabot?

When's the play on until?[UK: wenz ðə ˈpleɪ ɒn ʌn.ˈtɪl] [US: ˈwenz ðə ˈpleɪ ɑːn ʌn.ˈtɪl]

Meddig mentél?

How far did you go?[UK: ˈhaʊ ˈfɑː(r) dɪd juː ɡəʊ] [US: ˈhaʊ ˈfɑːr ˈdɪd ˈjuː ˈɡoʊ]

Meddig tart a szabadságod?

How long does your leave last?[UK: ˈhaʊ ˈlɒŋ dʌz jɔː(r) liːv lɑːst] [US: ˈhaʊ ˈlɔːŋ ˈdəz ˈjɔːr ˈliːv ˈlæst]

Meddig tart?

How long will it last?[UK: ˈhaʊ ˈlɒŋ wɪl ɪt lɑːst] [US: ˈhaʊ ˈlɔːŋ wɪl ˈɪt ˈlæst]

Meddig vannak nyitva?

What time are you open until?[UK: ˈwɒt ˈtaɪm ə(r) juː ˈəʊ.pən ʌn.ˈtɪl] [US: ˈhwʌt ˈtaɪm ˈɑːr ˈjuː ˈoʊ.pən ʌn.ˈtɪl]

Meddig?

How long?[UK: ˈhaʊ ˈlɒŋ] [US: ˈhaʊ ˈlɔːŋ]

Till when?[UK: tɪl wen] [US: ˈtɪl hwen]

Until when?[UK: ʌn.ˈtɪl wen] [US: ʌn.ˈtɪl hwen]

meddig? (mely helyig) határozószó névmás

How far? adverb pronoun
[UK: ˈhaʊ ˈfɑː(r)] [US: ˈhaʊ ˈfɑːr]

meddig? (vmely időpontig) határozószó névmás

For how long? adverb pronoun
[UK: fɔː(r) ˈhaʊ ˈlɒŋ] [US: ˈfɔːr ˈhaʊ ˈlɔːŋ]

addig, ameddig

as long as◼◼◼[UK: əz ˈlɒŋ əz] [US: ˈæz ˈlɔːŋ ˈæz]

addig ameddig

so long as◼◼◼[UK: ˈsəʊ ˈlɒŋ əz] [US: ˈsoʊ ˈlɔːŋ ˈæz]

addig nyújtózkodik, ameddig a takarója ér

accommodate one's pleasure to one's purse[UK: ə.ˈkɒm.ə.deɪt wʌnz ˈple.ʒə(r) tuː wʌnz pɜːs] [US: ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt wʌnz ˈple.ʒər ˈtuː wʌnz ˈpɝːs]

make buckle and tongue meet[UK: ˈmeɪk ˈbʌk.l̩ ənd tʌŋ miːt] [US: ˈmeɪk ˈbʌk.l̩ ænd ˈtəŋ ˈmiːt]

ameddig határozószó

as long as◼◼◼ adverb
[UK: əz ˈlɒŋ əz] [US: ˈæz ˈlɔːŋ ˈæz]

till◼◼◻ adverb
[UK: tɪl] [US: ˈtɪl]

so long as◼◼◻ adverb
[UK: ˈsəʊ ˈlɒŋ əz] [US: ˈsoʊ ˈlɔːŋ ˈæz]

ameddig a szem ellát

as far as eye can reach[UK: əz ˈfɑː(r) əz aɪ kæn riːtʃ] [US: ˈæz ˈfɑːr ˈæz ˈaɪ ˈkæn ˈriːtʃ]

as far as the eye can reach[UK: əz ˈfɑː(r) əz ðə aɪ kæn riːtʃ] [US: ˈæz ˈfɑːr ˈæz ðə ˈaɪ ˈkæn ˈriːtʃ]

ameddig akarod

as long as you like◼◼◼[UK: əz ˈlɒŋ əz juː ˈlaɪk] [US: ˈæz ˈlɔːŋ ˈæz ˈjuː ˈlaɪk]

ameddig csak a szem ellát

as far as the eye can reach[UK: əz ˈfɑː(r) əz ðə aɪ kæn riːtʃ] [US: ˈæz ˈfɑːr ˈæz ðə ˈaɪ ˈkæn ˈriːtʃ]

as far as the eye could reach[UK: əz ˈfɑː(r) əz ðə aɪ kʊd riːtʃ] [US: ˈæz ˈfɑːr ˈæz ðə ˈaɪ ˈkʊd ˈriːtʃ]

ameddig élek

as long as I live◼◼◼[UK: əz ˈlɒŋ əz ˈaɪ laɪv] [US: ˈæz ˈlɔːŋ ˈæz ˈaɪ ˈlaɪv]

ameddig még lehet

while the going is good[UK: waɪl ðə ˈɡəʊɪŋ ɪz ɡʊd] [US: ˈwaɪl ðə ˈɡoʊɪŋ ˈɪz ˈɡʊd]

ameddig parancsolja

as long as you like[UK: əz ˈlɒŋ əz juː ˈlaɪk] [US: ˈæz ˈlɔːŋ ˈæz ˈjuː ˈlaɪk]

ameddig tetszik

as long as you like◼◼◼[UK: əz ˈlɒŋ əz juː ˈlaɪk] [US: ˈæz ˈlɔːŋ ˈæz ˈjuː ˈlaɪk]

ér (vmeddig)

stretch as far as◼◼◼[UK: stretʃ əz ˈfɑː(r) əz] [US: ˈstretʃ ˈæz ˈfɑːr ˈæz]

ér (vm)eddig

extend as far as◼◼◼[UK: ɪk.ˈstend əz ˈfɑː(r) əz] [US: ɪk.ˈstend ˈæz ˈfɑːr ˈæz]

reach to something[UK: riːtʃ tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈriːtʃ ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

érvényes valameddig

valid until

felér (vm)eddig

come up to something[UK: kʌm ʌp tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkəm ʌp ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

reach up to something[UK: riːtʃ ʌp tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈriːtʃ ʌp ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

félig-meddig hajlik (vm) megtételére

be half inclined to do something[UK: bi hɑːf ɪn.ˈklaɪnd tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈhæf ˌɪn.ˈklaɪnd ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

félig-meddig kész (vmnek) a megtételére

be half inclined to do something[UK: bi hɑːf ɪn.ˈklaɪnd tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈhæf ˌɪn.ˈklaɪnd ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

félig-meddig szakértő

quasi-expert[UK: qua.si ˈek.spɜːt] [US: ˈkwɑː.si ˈek.spərt]

félig-meddig való

token[UK: ˈtəʊkən] [US: ˈtoʊkən]

12

You can find it in:

HungarianEnglish