Hungarian-English dictionary »

matróz meaning in English

HungarianEnglish
matróz főnév

sailor [sailors]◼◼◼ noun
[UK: ˈseɪ.lə(r)] [US: ˈseɪ.lər]

seaman [seamen]◼◼◻ irregular noun
[UK: ˈsiː.mən ˈsiː.mən] [US: ˈsiː.mən ˈsiː.mən]

seamen◼◻◻ noun
[UK: ˈsiː.mən] [US: ˈsiː.mən]

hand [hands]◼◻◻ noun
[UK: hænd] [US: ˈhænd]

lascar◼◻◻ noun
[UK: ˈlæ.skə(r)] [US: ˈlæ.skər]

tar [tars]◼◻◻ noun
[UK: tɑː(r)] [US: ˈtɑːr]

jack [jacks]◼◻◻ noun
[UK: dʒæk] [US: ˈdʒæk]

boatman [boatmen]◼◻◻ irregular noun
[UK: ˈbəʊt.mən ˈbəʊt.mən] [US: ˈboʊt.mən ˈboʊt.mən]

bluejacket noun
[UK: ˈbluː.ˌdʒækɪt] [US: ˈbluː.ˌdʒækɪt]

ordinary seaman [ordinary seamen] noun
[UK: ˈɔː.dɪn.ri ˈsiː.mən] [US: ˈɔːr.də.ˌne.ri ˈsiː.mən]

coiler noun
[UK: ˈkɔɪlə ] [US: ˈkɔɪlər ]

matelot noun
[UK: mˈeɪtlɒt] [US: mˈeɪtlɑːt]

merchant-seaman noun
[UK: ˈmɜː.tʃənt ˈsiː.mən] [US: ˈmɝː.tʃənt ˈsiː.mən]

matróz (rég) főnév

Jack Tar noun
[UK: dʒæk tɑː(r)] [US: ˈdʒæk ˈtɑːr]

matróz munkadal főnév

shanty [shanties] noun
[UK: ˈʃæn.ti] [US: ˈʃæn.ti]

matrózblúz főnév

jumper [jumpers] noun
[UK: ˈdʒʌm.pə(r)] [US: ˈdʒʌm.pər]

matrózcsajka főnév

kid [kids] noun
[UK: ˈkɪd] [US: ˈkɪd]

matrózdal főnév

shanty [shanties]◼◼◼ noun
[UK: ˈʃæn.ti] [US: ˈʃæn.ti]

chantey [chanteys]◼◼◼ noun
[UK: ˈtʃɑːn.tɪ] [US: ˈʃæn.tiː]

chanty [chanties]◼◻◻ noun
[UK: ˈtʃɑːn.tɪ] [US: ˈʃæn.tiː]

sea-chantey noun
[UK: siː ˈtʃɑːn.tɪ] [US: ˈsiː ˈʃæn.tiː]

sea-chanty noun
[UK: siː ˈtʃɑːn.tɪ] [US: ˈsiː ˈʃæn.tiː]

matrózgallér főnév

sailor collar noun
[UK: ˈseɪ.lə(r) ˈkɒ.lə(r)] [US: ˈseɪ.lər ˈkɑː.lər]

matrózjárás(mód)

sea-legs[UK: siː leɡz] [US: ˈsiː ˈleɡz]

matrózkék főnév

navy blue◼◼◼ noun
[UK: ˈneɪ.vi bluː] [US: ˈneɪ.vi ˈbluː]

navy [navy]◼◼◼ noun
[UK: ˈneɪ.vi] [US: ˈneɪ.vi]

matrózként szolgál

sail before the mast[UK: seɪl bɪ.ˈfɔː(r) ðə mɑːst] [US: ˈseɪl bɪ.ˈfɔːr ðə ˈmæst]

serve at sea[UK: sɜːv ət siː] [US: ˈsɝːv ət ˈsiː]

serve before the mast[UK: sɜːv bɪ.ˈfɔː(r) ðə mɑːst] [US: ˈsɝːv bɪ.ˈfɔːr ðə ˈmæst]

matróznak megy főnév
biz

sailoring noun
[UK: ˈseɪlərɪŋ ] [US: ˈseɪlərɪŋ ]

matrózok

ratings◼◼◼[UK: ˈreɪ.tɪŋz] [US: ˈreɪ.tɪŋz]

lower-deck ratings[UK: ˈləʊ.ə(r) dek ˈreɪ.tɪŋz] [US: ˈloʊ.r̩ ˈdek ˈreɪ.tɪŋz]

matrózruha főnév

sailor suit noun
[UK: ˈseɪ.lə(r) suːt] [US: ˈseɪ.lər ˈsuːt]

sailor-suit noun
[UK: ˈseɪ.lə(r) suːt] [US: ˈseɪ.lər ˈsuːt]

matrózsapka főnév

sailor hat noun
[UK: ˈseɪ.lə(r) hæt] [US: ˈseɪ.lər ˈhæt]

matróztánc főnév

heel-and-toe noun
[UK: hiːl ənd təʊ] [US: ˈhiːl ænd ˈtoʊ]

matrózzsák főnév

kit [kits] noun
[UK: kɪt] [US: ˈkɪt]

sea bag noun
[UK: siː bæɡ] [US: ˈsiː ˈbæɡ]

matrózzubbony főnév

pea-jacket noun
[UK: piː ˈdʒækɪt] [US: ˈpiː ˈdʒækət]

roundabout [roundabouts] noun
[UK: ˈraʊnd.ə.ˌbaʊt] [US: ˈraʊnd.ə.ˌbaʊt]

12

You can find it in:

HungarianEnglish