Hungarian-English dictionary »

mahagóni meaning in English

HungarianEnglish
mahagóni (fa) (Swietenia mahagoni) főnév

mahogany [mahoganies]◼◼◼ noun
[UK: mə.ˈhɒ.ɡə.ni] [US: mə.ˈhɑː.ɡə.ni]

mahagónifa (Swietenia mahagoni)

bay-wood noun adjective
[UK: beɪ wʊd] [US: ˈbeɪ ˈwʊd]

West Indies Mahogany noun
[UK: west ˈɪn.dɪz mə.ˈhɒ.ɡə.ni] [US: ˈwest ˈɪn.diz mə.ˈhɑː.ɡə.ni]

hamis mahagónifa (Eucalyptus marginata) főnév

jarrah [jarrahs] noun
[UK: dʒˈarə] [US: dʒˈærə]

hamis mahagónifa faanyaga főnév

jarrah [jarrahs] noun
[UK: dʒˈarə] [US: dʒˈærə]

kínai mahagóni (Cedrela sinensis, Toona sinensis)

Chinese Mahogany[UK: tʃaɪ.ˈniːz mə.ˈhɒ.ɡə.ni] [US: tʃaɪ.ˈniːz mə.ˈhɑː.ɡə.ni]

Chinese Toon[UK: tʃaɪ.ˈniːz ˈtuːn] [US: tʃaɪ.ˈniːz ˈtuːn]

Red Toon[UK: red ˈtuːn] [US: ˈred ˈtuːn]

közép-amerikai fehér mahagónifa (Tabebula donnell-smithii, Roseodendron donnell-smithii)

gold tree[UK: ɡəʊld triː] [US: ɡoʊld ˈtriː]

golden tree[UK: ˈɡəʊl.dən triː] [US: ˈɡoʊl.dən ˈtriː]

primavera [primaveras] noun
[UK: prima.ˈve.rə] [US: prima.ˈve.rə]

You can find it in:

HungarianEnglish