Hungarian-English dictionary » magas rangú személyiség meaning in English

HungarianEnglish
magas rangú személyiség

exalted personage[UK: ɪɡ.ˈzɔːl.tɪd ˈpɜː.sə.nɪdʒ] [US: ɪg.ˈzɒl.təd ˈpɝː.sə.nɪdʒ]

grandee noun
[UK: ɡræn.ˈdiː] [US: ɡræn.ˈdiː]

person of high rank[UK: ˈpɜːs.n̩ əv haɪ ræŋk] [US: ˈpɝː.sn̩ əv ˈhaɪ ˈræŋk]

person of rank[UK: ˈpɜːs.n̩ əv ræŋk] [US: ˈpɝː.sn̩ əv ˈræŋk]

You can find it in:

HungarianEnglish