Hungarian-English dictionary » magas rang meaning in English

HungarianEnglish
magas rang főnév

eminence noun
[UK: ˈe.mɪ.nəns] [US: ˈe.mə.nəns]

high status noun
[UK: haɪ ˈsteɪ.təs] [US: ˈhaɪ ˈstæ.təs]

siege noun
[UK: siːdʒ] [US: ˈsiːdʒ]

magas rang GB

honour[UK: ˈɒ.nə(r)] [US: ˈɒ.nər]

magas rang US

honor[UK: ˈɒ.nə] [US: ˈɑː.nər]

magas rangra emel ige

elevate verb
[UK: ˈe.lɪ.veɪt] [US: ˈe.lə.ˌvet]

exalt verb
[UK: ɪɡ.ˈzɔːlt] [US: ɪg.ˈzɒlt]

magas rangra emelkedik

rise to eminence[UK: raɪz tuː ˈe.mɪ.nəns] [US: ˈraɪz ˈtuː ˈe.mə.nəns]

rise to high rank[UK: raɪz tuː haɪ ræŋk] [US: ˈraɪz ˈtuː ˈhaɪ ˈræŋk]

magas rangú

high rank◼◼◼[UK: haɪ ræŋk] [US: ˈhaɪ ˈræŋk]

high-up◼◻◻ adjective
[UK: haɪ ʌp] [US: ˈhaɪ ʌp]

exalted adjective
[UK: ɪɡ.ˈzɔːl.tɪd] [US: ɪg.ˈzɒl.təd]

high-ranking adjective
[UK: haɪ ˈræŋkɪŋ] [US: ˈhaɪ ˈræŋkɪŋ]

of high standing[UK: əv haɪ ˈstænd.ɪŋ] [US: əv ˈhaɪ ˈstænd.ɪŋ]

top-notch adjective
[UK: tɒp nɒtʃ] [US: ˈtɑːp ˈnɑːtʃ]

topflight adjective
[UK: ˈtɒp.flaɪt] [US: ˈtɑːp.ˈflaɪt]

magas rangú ember

big-wig noun
[UK: bɪɡ wɪɡ] [US: ˈbɪɡ ˈwɪɡ]

man of high standing[UK: mæn əv haɪ ˈstænd.ɪŋ] [US: ˈmæn əv ˈhaɪ ˈstænd.ɪŋ]

magas rangú személy

higher-up noun
[UK: ˈhaɪə(r) ʌp] [US: ˈhaɪər ʌp]

person of high rank[UK: ˈpɜːs.n̩ əv haɪ ræŋk] [US: ˈpɝː.sn̩ əv ˈhaɪ ˈræŋk]

person of rank[UK: ˈpɜːs.n̩ əv ræŋk] [US: ˈpɝː.sn̩ əv ˈræŋk]

person of standing[UK: ˈpɜːs.n̩ əv ˈstænd.ɪŋ] [US: ˈpɝː.sn̩ əv ˈstænd.ɪŋ]

top-sawyer[UK: tɒp ˈsɔː.jə(r)] [US: ˈtɑːp ˈsɔɪər]

magas rangú személyek

higher-ups◼◻◻ noun
[UK: ˈhaɪə(r) ʌps] [US: ˈhaɪər ˈəps]

persons of consequence[UK: ˈpɜːs.n̩z əv ˈkɒn.sɪ.kwəns] [US: ˈpɝː.sn̩z əv ˈkɑːn.sə.kwəns]

magas rangú személyiség

exalted personage[UK: ɪɡ.ˈzɔːl.tɪd ˈpɜː.sə.nɪdʒ] [US: ɪg.ˈzɒl.təd ˈpɝː.sə.nɪdʒ]

grandee noun
[UK: ɡræn.ˈdiː] [US: ɡræn.ˈdiː]

person of high rank[UK: ˈpɜːs.n̩ əv haɪ ræŋk] [US: ˈpɝː.sn̩ əv ˈhaɪ ˈræŋk]

person of rank[UK: ˈpɜːs.n̩ əv ræŋk] [US: ˈpɝː.sn̩ əv ˈræŋk]

magas rangú tiszt

officer of high rank[UK: ˈɒf.ɪs.ə(r) əv haɪ ræŋk] [US: ˈɑːf.əs.ər əv ˈhaɪ ˈræŋk]

magasrangú melléknév

of high standing adjective
[UK: əv haɪ ˈstænd.ɪŋ] [US: əv ˈhaɪ ˈstænd.ɪŋ]

magasrangú törzstisztek US kat slavu

top-brass[UK: tɒp brɑːs] [US: ˈtɑːp ˈbræs]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies