Hungarian-English dictionary »

mázolás meaning in English

HungarianEnglish
mázolás főnév

daub [daubs]◼◼◼ noun
[UK: dɔːb] [US: ˈdɒb]

coating [coatings] noun
[UK: ˈkəʊt.ɪŋ] [US: ˈkoʊt.ɪŋ]

paintwork noun
[UK: ˈpeɪn.twɜːk] [US: ˈpeɪn.twɝːk]

mázolás főnév
GB

colour-washing noun
[UK: ˈkʌ.lə(r) ˈwɒʃ.ɪŋ] [US: ˈkʌ.lər ˈwɑːʃ.ɪŋ]

alapmázolás főnév

prime [primes] noun
[UK: praɪm] [US: ˈpraɪm]

undercoating [undercoatings] noun
[UK: ˈʌnd.ə.kəʊt.ɪŋ] [US: ˈʌnd.r̩.koʊtɪŋ]

alapmázolás főnév
fémip

flatting noun
[UK: ˈflæ.tɪŋ] [US: ˈflæ.tɪŋ]

alapmázolás főnév
műv

undercoat [undercoats] noun
[UK: ˈʌnd.ə.kəʊt] [US: ˈʌnd.r̩.koʊt]

alapozó réteg (mázolásban)

roughstuff[UK: rˈʌfstʌf] [US: rˈʌfstʌf]

bemázolás főnév

blurring noun
[UK: ˈblɜːr.ɪŋ] [US: ˈblɜːr.ɪŋ]

smearing noun
[UK: ˈsmɪər.ɪŋ] [US: ˈsmɪr.ɪŋ]

fautánzó mázolás főnév

combing noun
[UK: ˈkəʊm.ɪŋ] [US: ˈkoʊm.ɪŋ]

olajmázolás főnév

oil-colour noun
[UK: ɔɪl ˈkʌ.lə(r)] [US: ˌɔɪl ˈkʌ.lər]

átmázolás főnév

second coat noun
[UK: ˈsek.ənd ˈkəʊt] [US: ˈsek.ənd ˈkoʊt]

second coat of paint noun
[UK: ˈsek.ənd ˈkəʊt əv peɪnt] [US: ˈsek.ənd ˈkoʊt əv ˈpeɪnt]

You can find it in:

HungarianEnglish