Hungarian-English dictionary »

lettem meaning in English

HungarianEnglish
lettem volna

I should have been◼◼◼[UK: ˈaɪ ʃʊd həv biːn] [US: ˈaɪ ˈʃʊd həv ˈbɪn]

... -ben születtem

I was born in ...

amikor megszülettem

when I was born◼◼◼[UK: wen ˈaɪ wɒz bɔːn] [US: hwen ˈaɪ wəz ˈbɔːrn]

Ausztráliában születtem, de Angliában nőttem fel

I was born in Australia but grew up in England[UK: ˈaɪ wɒz bɔːn ɪn ɒ.ˈstreɪ.liə bʌt ɡruː ʌp ɪn ˈɪŋ.ɡlənd] [US: ˈaɪ wəz ˈbɔːrn ɪn ɒ.ˈstreɪ.ljə ˈbət ˈɡruː ʌp ɪn ˈɪŋ.ɡlənd]

Bárcsak költő lettem volna!

I wish a were a poet![UK: ˈaɪ wɪʃ ə wɜː(r) ə ˈpəʊɪt] [US: ˈaɪ ˈwɪʃ ə wər ə ˈpoʊɪt]

ettől nem lettem okosabb

I am none the wiser for it[UK: ˈaɪ əm nʌn ðə ˈwaɪ.zə(r) fɔː(r) ɪt] [US: ˈaɪ ˈæm ˈnən ðə ˈwaɪ.zər ˈfɔːr ˈɪt]

I'm none the wiser for it[UK: aɪm nʌn ðə ˈwaɪ.zə(r) fɔː(r) ɪt] [US: ˈaɪm ˈnən ðə ˈwaɪ.zər ˈfɔːr ˈɪt]

köszönés nélkül ment el mellettem

he gave me the go-by[UK: hiː ɡeɪv miː ðə ɡəʊ baɪ] [US: ˈhiː ˈɡeɪv ˈmiː ðə ˈɡoʊ baɪ]

passed me without saying goodbye[UK: pɑːst miː wɪð.ˈaʊt ˈseɪ.ɪŋ ˌɡʊd.ˈbaɪ] [US: ˈpæst ˈmiː wɪð.ˈaʊt ˈseɪ.ɪŋ ˌɡʊd.ˈbaɪ]

legyen mellettem

be beside me[UK: bi bɪ.ˈsaɪd miː] [US: bi bə.ˈsaɪd ˈmiː]

mellettem

by my side[UK: baɪ maɪ saɪd] [US: baɪ ˈmaɪ ˈsaɪd]

mellettem ült

she sat next to me◼◼◼[UK: ʃiː sæt nekst tuː miː] [US: ˈʃiː ˈsæt ˈnekst ˈtuː ˈmiː]

Születtem ...

I was born in ...

You can find it in:

HungarianEnglish