Hungarian-English dictionary »

lerázza magáról az igát meaning in English

HungarianEnglish
lerázza magáról az igát

throw off the yoke[UK: ˈθrəʊ ɒf ðə jəʊk] [US: ˈθroʊ ˈɒf ðə joʊk]

lerázza magáról az igát (átv)

cast off the yoke[UK: kɑːst ɒf ðə jəʊk] [US: ˈkæst ˈɒf ðə joʊk]

You can find it in:

HungarianEnglish