Hungarian-English dictionary »

leplez meaning in English

HungarianEnglish
leplez ige

cover [covered, covered, covering, covers]◼◼◼ verb
[UK: ˈkʌ.və(r)] [US: ˈkʌ.vər]

cover up◼◼◼ verb
[UK: ˈkʌ.və(r) ʌp] [US: ˈkʌ.vər ʌp]

mask [masked, masked, masking, masks]◼◼◻ verb
[UK: mɑːsk] [US: ˈmæsk]

veil [veiled, veiled, veiling, veils]◼◻◻ verb
[UK: veɪl] [US: ˈveɪl]

cloak [cloaked, cloaked, cloaking, cloaks]◼◻◻ verb
[UK: kləʊk] [US: kloʊk]

screen [screened, screened, screening, screens]◼◻◻ verb
[UK: skriːn] [US: ˈskriːn]

dissemble [dissembled, dissembled, dissembling, dissembles]◼◻◻ verb
[UK: dɪ.ˈsem.bl̩] [US: ˌdɪ.ˈsem.bl̩]

unfold [unfolded, unfolded, unfolding, unfolds]◼◻◻ verb
[UK: ʌn.ˈfəʊld] [US: ʌnˈfoʊld]

veneer [veneered, veneered, veneering, veneers] verb
[UK: və.ˈnɪə(r)] [US: və.ˈnɪr]

blanch over verb
[UK: blɑːntʃ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈblæntʃ ˈoʊv.r̩]

cloke verb
[UK: ˈklok] [US: ˈklok]

daub [daubed, daubed, daubing, daubs] verb
[UK: dɔːb] [US: ˈdɒb]

imply [implied, implied, implying, implies] verb
[UK: ɪm.ˈplaɪ] [US: ˌɪm.ˈplaɪ]

leplezés főnév

hiding◼◼◼ noun
[UK: ˈhaɪd.ɪŋ] [US: ˈhaɪd.ɪŋ]

concealment◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈsiːl.mənt] [US: kən.ˈsiːl.mənt]

cover-up [cover-ups]◼◼◻ noun
[UK: ˈkʌ.və(r) ʌp] [US: ˈkʌ.vər ʌp]

camouflage [camouflages]◼◻◻ noun
[UK: ˈkæ.mə.flɑːʒ] [US: ˈkæ.mə.ˌflɑːʒ]

dissimulation [dissimulations]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˌsɪ.mjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: dɪ.sɪ.mjuː.ˈleɪʃ.n̩]

veiling◼◻◻ noun
[UK: ˈveɪl.ɪŋ] [US: ˈveɪl.ɪŋ]

adumbration [adumbrations] noun
[UK: ˌadəmbrˈeɪʃən] [US: ˌædəmbrˈeɪʃən]

coper-up noun
[UK: ˈkəʊ.pə ʌp] [US: ˈkoʊ.pər ʌp]

disguised noun
[UK: dɪs.ˈɡaɪzd] [US: ˌdɪˈs.ɡaɪzd]

disguisement noun
[UK: dɪsˈgaɪzmənt ] [US: dɪsˈgaɪzmənt ]

palliation [palliations] noun
[UK: ˌpæ.lɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌpæ.lɪ.ˈeɪʃ.n̩]

leplezetlen melléknév

undisguised◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌn.dɪs.ˈɡaɪzd] [US: ˌʌn.ˌdɪˈs.ɡaɪzd]

naked◼◼◻ adjective
[UK: ˈneɪkɪd] [US: ˈneɪkəd]

manifest◼◻◻ adjective
[UK: ˈmæ.nɪ.fest] [US: ˈmæ.nə.ˌfest]

plain [plainer, plainest]◼◻◻ adjective
[UK: pleɪn] [US: ˈpleɪn]

unvarnished◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈvɑː.nɪʃt] [US: ʌn.ˈvɑːr.nɪʃt]

ostentatious◼◻◻ adjective
[UK: ˌɒ.sten.ˈteɪ.ʃəs] [US: ˌɑː.stən.ˈteɪ.ʃəs]

ostentative adjective
[UK: ɒstˈentətˌɪv] [US: ɑːstˈentətˌɪv]

plain-cut adjective
[UK: pleɪn kʌt] [US: ˈpleɪn ˈkət]

uncoined adjective
[UK: ˈʌnˈk.ɔɪnd] [US: ˈʌnˈk.ɔɪnd]

unconcealed◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌnk.ən.ˈsiːld] [US: ˌʌnk.ən.ˈsiːld]

veilless adjective
[UK: veɪl.ləs] [US: veɪl.ləs]

leplezetlen célzás

broad hint[UK: brɔːd hɪnt] [US: ˈbrɒd ˈhɪnt]

leplezetlen hazugság

bald lie[UK: bɔːld laɪ] [US: ˈbɒld ˈlaɪ]

leplezetlen igazság

naked truth[UK: ˈneɪkɪd truːθ] [US: ˈneɪkəd ˈtruːθ]

leplezetlen önzés

bald egotism[UK: bɔːld ˈe.ɡəʊ.tɪ.zəm] [US: ˈbɒld ˈeɡo.ʊ.tɪ.zəm]

leplezetlenül határozószó

overtly adverb
[UK: əʊ.ˈvɜːt.li] [US: oʊ.ˈvɜːt.li]

12

You can find it in:

HungarianEnglish