Hungarian-English dictionary »

lemondás meaning in English

HungarianEnglish
lemondás főnév

resignation [resignations]◼◼◼ noun
[UK: ˌre.zɪɡ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌre.zəg.ˈneɪʃ.n̩]

cancellation [cancellations]◼◼◻ noun
[UK: ˌkæn.sə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌkæn.sə.ˈleɪʃ.n̩]

waiver [waivers]◼◼◻ noun
[UK: ˈweɪ.və(r)] [US: ˈweɪ.vər]

abdication [abdications]◼◻◻ noun
[UK: ˌæb.dɪˈk.eɪ.tʃn̩] [US: ˌæb.dɪˈk.eɪʃ.n̩]

surrender [surrenders]◼◻◻ noun
[UK: sə.ˈren.də(r)] [US: sə.ˈren.dər]

renunciation◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˌnʌn.sɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: rə.ˌnən.si.ˈeɪʃ.n̩]

abandonment◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈbæn.dən.mənt] [US: ə.ˈbæn.dən.mənt]

regrets◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈɡrets] [US: rɪ.ˈɡrets]

release [releases]◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈliːs] [US: ri.ˈliːs]

relinquishment◼◻◻ noun
[UK: rɪˈlɪŋkwɪʃmənt ] [US: rɪˈlɪŋkwɪʃmənt ]

abnegation◼◻◻ noun
[UK: ˌæb.nɪ.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˌæb.nɪ.ˈɡeɪʃ.n̩]

cession [cessions] noun
[UK: ˈseʃ.n̩] [US: ˈseʃ.n̩]

disclaimer [disclaimers] noun
[UK: dɪs.ˈkleɪ.mə(r)] [US: ˌdɪ.ˈskleɪ.mər]

forgoing noun
[UK: fɔː.ˈɡəʊɪŋ] [US: fɔːˈɡo.ʊɪŋ]

renouncement [renouncements] noun
[UK: rɪ.ˈnaʊn.smənt] [US: rɪ.ˈnaʊn.smənt]

renouncing noun
[UK: rɪ.ˈnaʊns.ɪŋ] [US: ˌrɪ.ˈnaʊns.ɪŋ]

waiver of a right noun
[UK: ˈweɪ.və(r) əv ə raɪt] [US: ˈweɪ.vər əv ə ˈraɪt]

call-off noun
[UK: kɔːl ɒf] [US: ˈkɒl ˈɒf]

canc (cancellation) noun
[UK: ˌkæn.sə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌkæn.sə.ˈleɪʃ.n̩]

countermanding noun
[UK: ˌkaʊn.tə.ˈmɑːnd.ɪŋ] [US: ˌkaʊn.tə.ˈmɑːnd.ɪŋ]

disclamation noun
[UK: ˌdɪ.sklə.ˈmeɪ.ʃən] [US: ˌdɪ.sklə.ˈmeɪ.ʃən]

discontinuation [discontinuations] noun
[UK: ˌdɪs.kən.ˌtɪn.ju.ˈeɪ.ʃn̩] [US: ˌdɪs.kən.ˌtɪn.ju.ˈeɪ.ʃn̩]

self-abnegation noun
[UK: self ˌæb.nɪ.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˈself ˌæb.nɪ.ˈɡeɪʃ.n̩]

lemondás főnév
ritk

resignment noun
[UK: rɪˈzaɪnmənt ] [US: rɪˈzaɪnmənt ]

lemondás (hivatalról) főnév

demission [demissions] noun
[UK: dɪ.ˈmɪ.ʃən] [US: dɪ.ˈmɪ.ʃən]

vacating of office noun
[UK: vəˈk.eɪt.ɪŋ əv ˈɒf.ɪs] [US: ˈveɪk.et.ɪŋ əv ˈɑːf.əs]

lemondás (igényről) főnév

waiving◼◼◼ noun
[UK: ˈweɪv.ɪŋ] [US: ˈweɪv.ɪŋ]

lemondás (jogról) főnév

demise [demises]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈmaɪz] [US: ˌdɪ.ˈmaɪz]

lemondás (vmről) főnév

jettisoning noun
[UK: ˈdʒe.tɪs.n̩.ɪŋ] [US: ˈdʒe.təs.n̩.ɪŋ]

renuciation noun
[UK: rɪnjˈuːʃɪˈeɪʃən] [US: rɪnˌuːʃɪˈeɪʃən]

akaratról való lemondás

self-surrender[UK: self sə.ˈren.də(r)] [US: ˈself sə.ˈren.dər]

beadja lemondását ige

resign [resigned, resigned, resigning, resigns] verb
[UK: rɪ.ˈzaɪn] [US: rə.ˈzaɪn]

benyújtja lemondását

hand in one's resignation[UK: hænd ɪn wʌnz ˌre.zɪɡ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˈhænd ɪn wʌnz ˌre.zəg.ˈneɪʃ.n̩]

resignment noun
[UK: rɪˈzaɪnmənt ] [US: rɪˈzaɪnmənt ]

resign [resigned, resigned, resigning, resigns] verb
[UK: rɪ.ˈzaɪn] [US: rə.ˈzaɪn]

esküvel való lemondás főnév

abjuration [abjurations] noun
[UK: ˌæb.dʒʊə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌæb.dʒʊə.ˈreɪʃ.n̩]

esküvel való ünnepélyes lemondás főnév

recantation [recantations] noun
[UK: ˌriːk.æn.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌrek.ən.ˈteɪʃ.n̩]

felajánlja a lemondását

tender one's resignation[UK: ˈten.də(r) wʌnz ˌre.zɪɡ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˈten.dər wʌnz ˌre.zəg.ˈneɪʃ.n̩]

hely lemondása főnév

cancellation [cancellations] noun
[UK: ˌkæn.sə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌkæn.sə.ˈleɪʃ.n̩]

helylemondás főnév

cancellation [cancellations]◼◼◼ noun
[UK: ˌkæn.sə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌkæn.sə.ˈleɪʃ.n̩]

12

You can find it in:

HungarianEnglish