Hungarian-English dictionary » lelkendez meaning in English

HungarianEnglish
lelkendez (vmiért) (vmin)

go into raptures over something[UK: ɡəʊ ˈɪn.tə ˈræp.tʃəz ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡoʊ ˌɪn.ˈtuː ˈræp.tʃəz ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.θɪŋ]

lelkendezés főnév

rhapsody noun
[UK: ˈræp.sə.di] [US: ˈræp.sə.di]

lelkendezik ige

rhapsodize◼◼◼ verb
[UK: ˈræp.sə.daɪz] [US: ˈræp.sə.ˌdaɪz]

lelkendezik (vmiért)

make much of something[UK: ˈmeɪk ˈmʌtʃ əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ˈmʌtʃ əv ˈsʌm.θɪŋ]

lelkendező melléknév

enthusiastic◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˌθjuː.zɪ.ˈæ.stɪk] [US: en.ˌθuː.zi.ˈæ.stɪk]

lelkendezve határozói igenév

out of breath

You can find it in:

HungarianEnglish