Hungarian-English dictionary » langyos meaning in English

HungarianEnglish
langyos melléknév

lukewarm◼◼◼ adjective
[UK: ˌluːk.ˈwɔːm] [US: ˈluː.ˈkwɔːrm]

tepid◼◼◻ adjective
[UK: ˈte.pɪd] [US: ˈte.pəd]

cool◼◻◻ adjective
[UK: kuːl] [US: ˈkuːl]

warmish◼◻◻ adjective
[UK: ˈwɔː.mɪʃ] [US: ˈwɔːr.mɪʃ]

poovey adjective
[UK: ˈpuː.vi] [US: ˈpuː.vi]

poovy adjective
[UK: pˈuːvi] [US: pˈuːvi]

langyos (dicséret) (átv) melléknév

faint◼◼◼ adjective
[UK: feɪnt] [US: ˈfeɪnt]

langyosít ige

tepefy◼◼◼ verb
[UK: ˈte.pɪ.faɪ] [US: ˈte.pɪ.faɪ]

langyosság főnév

tepidity noun
[UK: te.ˈpɪ.dɪ.ti] [US: te.ˈpɪ.dɪ.ti]

tepidness noun
[UK: ˈte.pɪd.nəs] [US: ˈte.pɪd.nəs]

meglangyosít ige

chill verb
[UK: tʃɪl] [US: ˈtʃɪl]

tepefy verb
[UK: ˈte.pɪ.faɪ] [US: ˈte.pɪ.faɪ]

meglangyosít (vmit) ige

take the chill off something verb
[UK: teɪk ðə tʃɪl ɒf ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk ðə ˈtʃɪl ˈɒf ˈsʌm.θɪŋ]

meglangyosodik ige

tepefy verb
[UK: ˈte.pɪ.faɪ] [US: ˈte.pɪ.faɪ]

You can find it in:

HungarianEnglish