Hungarian-English dictionary »

lényeges meaning in English

HungarianEnglish
lényeges melléknév

relevant◼◼◼ adjective
[UK: ˈre.lə.vənt] [US: ˈre.lə.vənt]

matter◼◼◼ adjective
[UK: ˈmæ.tə(r)] [US: ˈmæ.tər]

essential◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈsen.ʃl̩] [US: ə.ˈsen.ʃl̩]

significant◼◼◼ adjective
[UK: sɪɡ.ˈnɪ.fɪkənt] [US: sɪg.ˈnɪ.fɪkənt]

substantial◼◼◻ adjective
[UK: səb.ˈstæn.ʃl̩] [US: səb.ˈstæn.tʃl̩]

vital◼◼◻ adjective
[UK: ˈvaɪt.l̩] [US: ˈvaɪt.l̩]

material◼◻◻ adjective
[UK: mə.ˈtɪə.rɪəl] [US: mə.ˈtɪ.riəl]

intrinsic◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈtrɪn.sɪk] [US: ˌɪn.ˈtrɪn.sɪk]

integral◼◻◻ adjective
[UK: ˈɪn.tɪ.ɡrəl] [US: ˈɪn.tə.ɡrəl]

substantive◼◻◻ adjective
[UK: ˈsʌb.stən.tɪv] [US: ˈsʌb.stən.tɪv]

concrete◼◻◻ adjective
[UK: ˈkɒŋ.kriːt] [US: kən.ˈkriːt]

inherent◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈhɪə.rənt] [US: ˌɪn.ˈhɪ.rənt]

capital adjective
[UK: ˈkæ.pɪ.təl] [US: ˈkæ.pə.təl]

constitutive adjective
[UK: kən.ˈstɪ.tjʊ.tɪv] [US: kən.ˈstɪ.tjʊ.tɪv]

quintessential adjective
[UK: kwɪn.ˈtesns] [US: ˌkwɪn.tə.ˈsen.ʃəl]

intrinsical adjective
[UK: ɪntrˈɪnsɪkəl] [US: ɪntrˈɪnsɪkəl]

nitty-gritty adjective
[UK: ˈnɪ.ti ˈɡrɪ.ti] [US: ˈnɪ.ti ˈɡrɪ.ti]

of great consequence adjective
[UK: əv ˈɡreɪt ˈkɒn.sɪ.kwəns] [US: əv ˈɡreɪt ˈkɑːn.sə.kwəns]

offended adjective
[UK: ə.ˈfen.dɪd] [US: ə.ˈfen.dəd]

primordial adjective
[UK: praɪ.ˈmɔː.dɪəl] [US: ˌprɪ.ˈmɔːr.diəl]

lényeges alkotórésze (vmnek)

pat and parcel of something[UK: pæt ənd ˈpɑːs.l̩ əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpæt ænd ˈpɑːr.sl̩ əv ˈsʌm.θɪŋ]

lényeges dolgokat elsőnek

first things first[UK: ˈfɜːst ˈθɪŋz ˈfɜːst] [US: ˈfɝːst ˈθɪŋz ˈfɝːst]

lényeges hozzátartozás főnév

integrality noun
[UK: ˌɪn.tɪ.ˈɡræ.lɪ.tɪ] [US: ˌɪn.tə.ˈɡræ.lɪ.tiː]

lényeges mozzanat főnév

virtuality [virtualities] noun
[UK: vˌɜːtʃuːˈalɪti] [US: vˌɜːtʃuːˈælɪɾi]

lényeges pontok

salient features[UK: ˈseɪ.lɪənt ˈfiː.tʃəz] [US: ˈseɪ.liənt ˈfiː.tʃərz]

lényegesebb melléknév

major◼◼◼ adjective
[UK: ˈmeɪ.dʒə(r)] [US: ˈmeɪ.dʒər]

overpoise adjective
[UK: ˈəʊv.ə.pɔɪz] [US: ˌoʊv.ə.ˈpɔɪz]

lényegesen határozószó

materially◼◼◼ adverb
[UK: mə.ˈtɪə.rɪə.li] [US: mə.ˈtɪ.riə.li]

substantially◼◼◼ adverb
[UK: səb.ˈstæn.ʃə.li] [US: səb.ˈstæn.ʃə.li]

lényegesen jobb

it is a long sight better[UK: ɪt ɪz ə ˈlɒŋ saɪt ˈbe.tə(r)] [US: ˈɪt ˈɪz ə ˈlɔːŋ ˈsaɪt ˈbe.tər]

lényegesen jobb a többinél

much the best[UK: ˈmʌtʃ ðə best] [US: ˈmʌtʃ ðə ˈbest]

lényegesen nagyobb

much the largest[UK: ˈmʌtʃ ðə ˈlɑː.dʒɪst] [US: ˈmʌtʃ ðə ˈlɑːr.dʒəst]

lényegesség főnév

essentiality noun
[UK: ɪ.ˌsen.ʃɪ.ˈæ.lɪ.tɪ] [US: ə.ˌsen.ʃiː.ˈæ.lɪ.tiː]

a lényeges

what-for[UK: ˈwɒt fɔː(r)] [US: ˈhwʌt ˈfɔːr]

a lényegest a lényegtelentől elkülöníti

tease out

igen lényeges (vitalis) melléknév

vital adjective
[UK: ˈvaɪt.l̩] [US: ˈvaɪt.l̩]

leglényegesebb

operative◼◼◼[UK: ˈɒ.pə.rə.tɪv] [US: ˈɑː.pə.rə.tɪv]

main◼◼◻[UK: meɪn] [US: ˈmeɪn]

nem ez a lényeges

that is not the point[UK: ðæt ɪz nɒt ðə pɔɪnt] [US: ˈðæt ˈɪz ˈnɑːt ðə ˈpɔɪnt]

nem lényeges

of no consequence◼◼◼[UK: əv nəʊ ˈkɒn.sɪ.kwəns] [US: əv ˈnoʊ ˈkɑːn.sə.kwəns]

12

You can find it in:

HungarianEnglish