Hungarian-English dictionary »

lényegében meaning in English

HungarianEnglish
lényegében

essentially◼◼◼ adverb
[UK: ɪ.ˈsen.ʃə.li] [US: ə.ˈsen.ʃə.li]

in essence◼◼◻[UK: ɪn ˈesns] [US: ɪn ˈe.səns]

intrinsically◼◻◻[UK: ɪn.ˈtrɪn.sɪk.l̩i] [US: ˌɪn.ˈtrɪn.sɪk.ə.li]

practicably[UK: ˈpræk.tɪk.ə.bli] [US: ˈpræk.tɪk.ə.bli]

lényegében a következőről van szó

here is the point[UK: hɪə(r) ɪz ðə pɔɪnt] [US: hɪər ˈɪz ðə ˈpɔɪnt]

lényegében erről van szó

here is the point[UK: hɪə(r) ɪz ðə pɔɪnt] [US: hɪər ˈɪz ðə ˈpɔɪnt]

lényegében ezt mondta

that is what he said or words to that effect[UK: ðæt ɪz ˈwɒt hiː ˈsed ɔː(r) ˈwɜːdz tuː ðæt ɪ.ˈfekt] [US: ˈðæt ˈɪz ˈhwʌt ˈhiː ˈsed ɔːr ˈwɝːdz ˈtuː ˈðæt ɪ.ˈfekt]

lényegében ugyanaz

practically the same◼◼◼[UK: ˈpræk.tɪk.l̩i ðə seɪm] [US: ˈpræk.tək.l̩i ðə ˈseɪm]

You can find it in:

HungarianEnglish