Hungarian-English dictionary »

légáramlat meaning in English

HungarianEnglish
légáramlat főnév

air current◼◼◼ noun
[UK: eə(r) ˈkʌ.rənt] [US: ˈer ˈkɜː.rənt]

draft (a current of air) [drafts]◼◼◼ noun
[UK: drɑːft] [US: ˈdræft]

airflow [airflows]◼◼◻ noun
[UK: ˈeə.fləʊ] [US: ˈerflo.ʊ]

breeze [breezes]◼◼◻ noun
[UK: briːz] [US: ˈbriːz]

draught [draughts]◼◻◻ noun
[UK: drɑːft] [US: ˈdræft]

current of air noun
[UK: ˈkʌ.rənt əv eə(r)] [US: ˈkɜː.rənt əv ˈer]

légáramlatok főnév

courses [courses] noun
[UK: ˈkɔː.sɪz] [US: ˈkɔːr.səz]

erős légáramlat

blast[UK: blɑːst] [US: ˈblæst]

függőleges légáramlat főnév

updraft [updrafts]◼◼◼ noun
[UK: ˈəp.ˌdræft] [US: ˈəp.ˌdræft]

updraught noun
[UK: ʌpdrˈaft] [US: ʌpdrˈæft]

You can find it in:

HungarianEnglish