Hungarian-English dictionary »

látványosság meaning in English

HungarianEnglish
látványosság főnév

spectacle [spectacles]◼◼◼ noun
[UK: ˈspek.tək.l̩] [US: ˈspek.tək.l̩]

show [shows]◼◼◻ noun
[UK: ʃəʊ] [US: ˈʃoʊ]

pageant [pageants]◼◼◻ noun
[UK: ˈpæ.dʒənt] [US: ˈpæ.dʒənt]

display [displays]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈspleɪ] [US: ˌdɪ.ˈspleɪ]

pageantry◼◻◻ noun
[UK: ˈpæ.dʒən.tri] [US: ˈpæ.dʒən.tri]

blazonment noun
[UK: blˈeɪzɒnmənt] [US: blˈeɪzɑːnmənt]

blazonry noun
[UK: ˈbleɪ.zən.ri] [US: ˈbleɪ.zən.ri]

eyemark noun
[UK: ˈaɪmɑːk] [US: ˈaɪmɑːrk]

shew◼◼◻ noun
[UK: ʃəʊ] [US: ʃoʊ]

show-place noun
[UK: ʃəʊ ˈpleɪs] [US: ˈʃoʊ ˈpleɪs]

látványosság rendezője főnév

showman [showmen] irregular noun
[UK: ˈʃəʊ.mən ˈʃəʊ.mən] [US: ˈʃoʊ.mən ˈʃoʊ.mən]

látványosságok

places of interest[UK: ˈpleɪs.ɪz əv ˈɪn.trəst] [US: ˈpleɪs.ɪz əv ˈɪn.trəst]

látványosságot melléknév

unspectacular◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌn.spek.ˈtæ.kjʊ.lə(r)] [US: ˌʌn.spek.ˈtæ.kjə.lər]

egy hely látványosságai

lions[UK: ˈlaɪənz] [US: ˈlaɪənz]

fényes látványosság főnév

pageant [pageants] noun
[UK: ˈpæ.dʒənt] [US: ˈpæ.dʒənt]

megmutatja egy hely látványosságait

show the lions of a place[UK: ʃəʊ ðə ˈlaɪənz əv ə ˈpleɪs] [US: ˈʃoʊ ðə ˈlaɪənz əv ə ˈpleɪs]

megnézi egy hely látványosságait

see the lions of a place[UK: ˈsiː ðə ˈlaɪənz əv ə ˈpleɪs] [US: ˈsiː ðə ˈlaɪənz əv ə ˈpleɪs]

pompás látványosság főnév

pageant [pageants] noun
[UK: ˈpæ.dʒənt] [US: ˈpæ.dʒənt]

turistalátványosság főnév

tourist spot◼◼◼ noun

tourist site◼◼◻ noun

turisztikai látványosság

tourist attraction◼◼◼

vásári látványosság főnév

raree-show◼◼◼ noun
[UK: rˈariːʃˈəʊ] [US: rˈæriːʃˈoʊ]

vízi látványosság

water-ballet[UK: ˈwɔː.tə(r) ˈbæ.leɪ] [US: ˈwɒ.tər bæ.ˈleɪ]

You can find it in:

HungarianEnglish