Hungarian-English dictionary »

látszat meaning in English

HungarianEnglish
látszat főnév

appearance [appearances]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈpɪə.rəns] [US: ə.ˈpɪ.rəns]

show [shows]◼◼◻ noun
[UK: ʃəʊ] [US: ˈʃoʊ]

facade [facades]◼◼◻ noun
[UK: fə.ˈsɑːd] [US: fə.ˈsɑːd]

semblance [semblances]◼◼◻ noun
[UK: ˈsem.bləns] [US: ˈsem.bləns]

pretense [pretenses]◼◼◻ noun
[UK: pri.ˈtens] [US: pri.ˈtens]

face [faces]◼◻◻ noun
[UK: feɪs] [US: ˈfeɪs]

surface [surfaces]◼◻◻ noun
[UK: ˈsɜː.fɪs] [US: ˈsɝː.fəs]

air [airs]◼◻◻ noun
[UK: eə(r)] [US: ˈer]

guise [guises]◼◻◻ noun
[UK: ɡaɪz] [US: ˈɡaɪz]

outside [outsides]◼◻◻ noun
[UK: ˌaʊt.ˈsaɪd] [US: ˈaʊt.ˈsaɪd]

pretence [pretences]◼◻◻ noun
[UK: prɪ.ˈtens] [US: prɪ.ˈtens]

veneer [veneers]◼◻◻ noun
[UK: və.ˈnɪə(r)] [US: və.ˈnɪr]

shell [shells]◼◻◻ noun
[UK: ʃel] [US: ˈʃel]

façade◼◻◻ noun

gloss [glosses] noun
[UK: ɡlɒs] [US: ˈɡlɒs]

make-believe noun
[UK: ˈmeɪk bɪ.ˈliːv] [US: ˈmeɪk bə.ˈliːv]

presentment [presentments] noun
[UK: pri.ˈzent.mənt] [US: pri.ˈzent.mənt]

likelihood [likelihoods] noun
[UK: ˈlaɪk.lɪ.hʊd] [US: ˈlaɪk.li.hʊd]

likeness [likenesses] noun
[UK: ˈlaɪk.nəs] [US: ˈlaɪk.nəs]

seemingness noun
[UK: ˈsiːmɪŋnəs ] [US: ˈsimɪŋnəs ]

spice [spices] noun
[UK: spaɪs] [US: ˈspaɪs]

látszat

dummy [dummies] noun
[UK: ˈdʌ.mi] [US: ˈdʌ.mi]

mock[UK: mɒk] [US: ˈmɑːk]

látszat alapján ítél ige

externalize [externalized, externalized, externalizing, externalizes]◼◼◼ verb
[UK: ɪks.ˈtɜː.nə.laɪz] [US: ɪks.ˈtɝː.nə.laɪz]

látszat kedvéért

pro forma◼◼◼[UK: prəʊ ˈfɔː.mə] [US: ˈproʊ ˈfɔːr.mə]

for a show[UK: fɔː(r) ə ʃəʊ] [US: ˈfɔːr ə ˈʃoʊ]

látszat kedvéért csinál (vmit) ige

make a pretence of doing something verb
[UK: ˈmeɪk ə prɪ.ˈtens əv ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə prɪ.ˈtens əv ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

látszat kedvéért tesz (vmit) ige

make a pretence of doing something verb
[UK: ˈmeɪk ə prɪ.ˈtens əv ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə prɪ.ˈtens əv ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

látszat kedvéért tesz meg (vmit) ige

make a pretence of doing something verb
[UK: ˈmeɪk ə prɪ.ˈtens əv ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə prɪ.ˈtens əv ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

látszat szerint

all appearances◼◼◼[UK: ɔːl ə.ˈpɪə.rən.sɪz] [US: ɔːl ə.ˈpɪ.rən.səz]

by all appearance[UK: baɪ ɔːl ə.ˈpɪə.rəns] [US: baɪ ɔːl ə.ˈpɪ.rəns]

ocularly adverb
[UK: ˈɒkjʊləli] [US: ˈɑːkjʊlɚli]

látszat után ítél

go by appearances[UK: ɡəʊ baɪ ə.ˈpɪə.rən.sɪz] [US: ˈɡoʊ baɪ ə.ˈpɪ.rən.səz]

judge from the outside[UK: dʒʌdʒ frəm ðə ˌaʊt.ˈsaɪd] [US: ˈdʒədʒ frəm ðə ˈaʊt.ˈsaɪd]

látszatgyógyszer (placebo) főnév

placebo [placebos]◼◼◼ noun
[UK: plə.ˈsiːb.əʊ] [US: plə.ˈsiːb.oʊ]

látszathoz tartozó

mock[UK: mɒk] [US: ˈmɑːk]

látszatkeltés főnév

make-believe noun
[UK: ˈmeɪk bɪ.ˈliːv] [US: ˈmeɪk bə.ˈliːv]

pretence [pretences] noun
[UK: prɪ.ˈtens] [US: prɪ.ˈtens]

látszatkeltő volta (vmnek) főnév

plausibility [plausibilities] noun
[UK: ˌplɔː.zə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌplɒ.zə.ˈbɪ.lə.ti]

látszatmegőrzés főnév

preserve appearances noun
[UK: prɪ.ˈzɜːv ə.ˈpɪə.rən.sɪz] [US: prə.ˈzɝːv ə.ˈpɪ.rən.səz]

12

You can find it in:

HungarianEnglish