Hungarian-English dictionary » látogat meaning in English

HungarianEnglish
(meg)látogat ige

to visit◼◼◼ verb
[UK: tuː ˈvɪ.zɪt] [US: ˈtuː ˈvɪ.zət]

látogat ige

visit◼◼◼ verb
[UK: ˈvɪ.zɪt] [US: ˈvɪ.zət]

affect verb
[UK: ə.ˈfekt] [US: ə.ˈfekt]

spook verb
[UK: spuːk] [US: ˈspuːk]

látogat (előadást) ige

attend◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈtend] [US: ə.ˈtend]

látogatott melléknév

visited◼◼◼ adjective
[UK: ˈvɪ.zɪ.tɪd] [US: ˈvɪ.zə.təd]

frequented◼◻◻ adjective
[UK: frɪ.ˈkwen.tɪd] [US: ˈfriː.kwən.təd]

well attended adjective
[UK: wel ə.ˈten.dɪd] [US: ˈwel ə.ˈten.dəd]

látogatottság főnév

attendance noun
[UK: ə.ˈten.dəns] [US: ə.ˈten.dəns]

látogatás főnév

visit◼◼◼ noun
[UK: ˈvɪ.zɪt] [US: ˈvɪ.zət]

attendance◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈten.dəns] [US: ə.ˈten.dəns]

call◼◻◻ noun
[UK: kɔːl] [US: ˈkɒl]

calling◼◻◻ noun
[UK: ˈkɔːl.ɪŋ] [US: ˈkɒl.ɪŋ]

stay◼◻◻ noun
[UK: steɪ] [US: ˈsteɪ]

call for noun
[UK: kɔːl fɔː(r)] [US: ˈkɒl ˈfɔːr]

resort noun
[UK: rɪ.ˈzɔːt] [US: rə.ˈzɔːrt]

látogatás (hivatalos) főnév

visitation◼◼◼ noun
[UK: ˌvɪ.zɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌvɪ.zə.ˈteɪʃ.n̩]

látogatási idő

visiting hours[UK: ˈvɪ.zɪt.ɪŋ ˈaʊəz] [US: ˈvɪ.zət.ɪŋ ˈaʊərz]

látogatásom hivatalos jellegű

my visit is a business one[UK: maɪ ˈvɪ.zɪt ɪz ə ˈbɪz.nəs wʌn] [US: ˈmaɪ ˈvɪ.zət ˈɪz ə ˈbɪz.nəs wʌn]

látogatásra méltó melléknév

visitable adjective
[UK: ˈvɪ.zɪ.təbl] [US: ˈvɪ.zɪ.təbl]

látogatásra érdemes melléknév

visitable adjective
[UK: ˈvɪ.zɪ.təbl] [US: ˈvɪ.zɪ.təbl]

látogatást tesz

call[UK: kɔːl] [US: ˈkɒl]

call at[UK: kɔːl ət] [US: ˈkɒl ət]

visit[UK: ˈvɪ.zɪt] [US: ˈvɪ.zət]

látogatást tesz a vidéken

visit in the country[UK: ˈvɪ.zɪt ɪn ðə ˈkʌntr.i] [US: ˈvɪ.zət ɪn ðə ˈkʌntr.i]

látogatást tesz vkinél

visit with somebody[UK: ˈvɪ.zɪt wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈvɪ.zət wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

látogatást tesz új szomszédjánál

visit one's new neighbour[UK: ˈvɪ.zɪt wʌnz njuː ˈneɪ.bə(r)] [US: ˈvɪ.zət wʌnz nuː ˈneɪ.bər]

látogatást viszonoz

return a visit[UK: rɪ.ˈtɜːn ə ˈvɪ.zɪt] [US: rə.ˈtɝːn ə ˈvɪ.zət]

látogató

visitor◼◼◼ noun
[UK: ˈvɪ.zɪ.tə(r)] [US: ˈvɪ.zə.tər]

visiting◼◼◻ adjective
[UK: ˈvɪ.zɪt.ɪŋ] [US: ˈvɪ.zət.ɪŋ]

caller◼◻◻ noun
[UK: ˈkɔː.lə(r)] [US: ˈkɒ.lər]

company◼◻◻ noun
[UK: ˈkʌm.pə.ni] [US: ˈkʌm.pə.ni]

guest◼◻◻ noun
[UK: ɡest] [US: ˈɡest]

visitant◼◻◻ noun
[UK: ˈvɪ.zɪ.tənt] [US: ˈvɪ.zɪ.tənt]

attendant noun
[UK: ə.ˈten.dənt] [US: ə.ˈten.dənt]

attendee noun
[UK: ə.ˌten.ˈdiː] [US: ə.ˈten.di]

látogató viszonyban vannak

be on visiting terms[UK: bi ɒn ˈvɪ.zɪt.ɪŋ tɜːmz] [US: bi ɑːn ˈvɪ.zət.ɪŋ ˈtɝːmz]

látogatóba benéz

blow in[UK: bləʊ ɪn] [US: ˈbloʊ ɪn]

come round[UK: kʌm ˈraʊnd] [US: ˈkəm ˈraʊnd]

látogatóba benéz vhová

drop around[UK: drɒp ə.ˈraʊnd] [US: ˈdrɑːp ə.ˈraʊnd]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies