Hungarian-English dictionary »

kulacs meaning in English

HungarianEnglish
kulacs főnév

canteen [canteens]◼◼◼ noun
[UK: kæn.ˈtiːn] [US: kæn.ˈtiːn]

flask [flasks]◼◼◻ noun
[UK: flɑːsk] [US: ˈflæsk]

gourd [gourds]◼◻◻ noun
[UK: ɡʊəd] [US: ˈɡɔːrd]

jack [jacks] noun
[UK: dʒæk] [US: ˈdʒæk]

bőrkulacs főnév

jack [jacks] noun
[UK: dʒæk] [US: ˈdʒæk]

leather bottle noun
[UK: ˈle.ðə(r) ˈbɒt.l̩] [US: ˈle.ðər ˈbɑːt.l̩]

kétkulacsos (csaló) (átv) főnév

two-timer (double-crosser, double-dealer, betrayer, traitor) noun
[UK: ˈtuː ˈtaɪm.ə(r)] [US: ˈtuː ˈtaɪm.ər]

kétkulacsos ember (átv) főnév

double-dealer [double-dealers] noun
[UK: ˈdʌb.l̩ ˈdiː.lə(r)] [US: ˈdʌb.l̩ ˈdiː.lər]

kétkulacsos politika (átv)

double game[UK: ˈdʌb.l̩ ɡeɪm] [US: ˈdʌb.l̩ ˈɡeɪm]

kétkulacsosság főnév

duplicity [duplicities]◼◼◼ noun
[UK: djuː.ˈplɪ.sɪ.ti] [US: duː.ˈplɪ.sə.ti]

kétkulacsosság (átv) ige

straddle [straddled, straddled, straddling, straddles] verb
[UK: ˈstræd.l̩] [US: ˈstræd.l̩]

politikai kétkulacsosság ige

straddle [straddled, straddled, straddling, straddles] verb
[UK: ˈstræd.l̩] [US: ˈstræd.l̩]

tábori kulacs főnév

canteen [canteens] noun
[UK: kæn.ˈtiːn] [US: kæn.ˈtiːn]

tökkulacs főnév

calabash-bottle noun
[UK: ˈkæ.lə.bæʃ ˈbɒt.l̩] [US: ˈkæ.lə.bæʃ ˈbɑːt.l̩]

calabash [calabashes] noun
[UK: ˈkæ.lə.bæʃ] [US: ˈkæ.lə.bæʃ]

zarándokkulacs főnév

pilgrim-bottle noun
[UK: ˈpɪl.ɡrɪm ˈbɒt.l̩] [US: ˈpɪl.ɡrəm ˈbɑːt.l̩]

You can find it in:

HungarianEnglish