Hungarian-English dictionary »

kujtorog meaning in English

HungarianEnglish
kujtorog ige

be on the loose verb
[UK: bi ɒn ðə luːs] [US: bi ɑːn ðə ˈluːs]

bum [bummed, bummed, bumming, bums] verb
[UK: bʌm] [US: ˈbəm]

maroon [marooned, marooned, marooning, maroons] verb
[UK: mə.ˈruːn] [US: mə.ˈruːn]

maunder verb
[UK: ˈmɔːn.də(r)] [US: ˈmɔːrn.dər]

maunder along verb
[UK: ˈmɔːn.də(r) ə.ˈlɒŋ] [US: ˈmɔːrn.dər ə.ˈlɔːŋ]

muck about verb
[UK: mʌk ə.ˈbaʊt] [US: ˈmək ə.ˈbaʊt]

rot about verb
[UK: rɒt ə.ˈbaʊt] [US: ˈrɑːt ə.ˈbaʊt]

You can find it in:

HungarianEnglish