Hungarian-English dictionary » korzet meaning in English

HungarianEnglish
körzet főnév

area◼◼◼ noun
[UK: ˈeə.riə] [US: ˈe.riə]

district◼◼◼ noun
[UK: ˈdɪ.strɪkt] [US: ˈdɪ.ˌstrɪkt]

division◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈvɪʒ.n̩] [US: dɪ.ˈvɪʒ.n̩]

zone◼◼◼ noun
[UK: zəʊn] [US: ˈzoʊn]

territory◼◼◻ noun
[UK: ˈte.rɪt.r̩i] [US: ˈte.rə.ˌtɔː.ri]

circle◼◻◻ noun
[UK: ˈsɜːk.l̩] [US: ˈsɝːk.l̩]

locality◼◻◻ noun
[UK: ləʊˈk.æ.lɪ.ti] [US: loʊˈk.æ.lɪ.ti]

precinct◼◻◻ noun
[UK: ˈpriː.sɪŋkt] [US: ˈpriː.ˌsɪŋkt]

range◼◻◻ noun
[UK: reɪndʒ] [US: ˈreɪndʒ]

section◼◻◻ noun
[UK: ˈsek.ʃn̩] [US: ˈsek.ʃn̩]

sector◼◻◻ noun
[UK: ˈsek.tə(r)] [US: ˈsek.tər]

circuit noun
[UK: ˈsɜːkɪt] [US: ˈsɝːkət]

comandancia noun
[UK: kˌəʊmandˈanʃə] [US: kˌoʊməndˈænʃə]

mofussil noun
[UK: mˈɒfʌsəl] [US: mˈɑːfʌsəl]

scope noun
[UK: skəʊp] [US: skoʊp]

körzetekre oszt (vidéket) ige

sectionalize verb
[UK: sˈekʃənəlˌaɪz] [US: sˈekʃənəlˌaɪz]

körzetekre osztott melléknév

zoned adjective
[UK: zəʊnd] [US: ˈzoʊnd]

körzetenként főnév

in sections noun
[UK: ɪn ˈsek.ʃn̩z] [US: ɪn ˈsek.ʃn̩z]

körzetesítés főnév

regionalization noun
[UK: rˌiːdʒənəlaɪzˈeɪʃən] [US: rˌiːdʒənəlᵻzˈeɪʃən]

körzeti

area◼◼◼ noun
[UK: ˈeə.riə] [US: ˈe.riə]

regional◼◼◼ adjective
[UK: ˈriː.dʒən.l̩] [US: ˈriː.dʒən.l̩]

divisional adjective
[UK: dɪ.ˈvɪʒ.n̩.əl] [US: dɪ.ˈvɪʒ.n̩.əl]

regionary adjective
[UK: rˈiːdʒənəri] [US: rˈiːdʒənˌeri]

sectional adjective
[UK: ˈsek.ʃn̩əl] [US: ˈsek.ʃn̩əl]

körzeti (orvos) főnév

local◼◼◼ noun
[UK: ˈləʊk.l̩] [US: ˈloʊk.l̩]

körzeti bíróság (USA, régi)

circuit court[UK: ˈsɜːkɪt kɔːt] [US: ˈsɝːkət ˈkɔːrt]

körzeti fejlesztési terv

ZIP (Zone improvement plan)[UK: zɪp] [US: ˈzɪp]

körzeti hívószám

area code[UK: ˈeə.riə kəʊd] [US: ˈe.riə koʊd]

körzeti könyvtár

branch library[UK: brɑːntʃ ˈlaɪ.brər.i] [US: ˈbræntʃ ˈlaɪb.rer.i]

körzeti orvos

district doctor[UK: ˈdɪ.strɪkt ˈdɒk.tə(r)] [US: ˈdɪ.ˌstrɪkt ˈdɑːk.tər]

doctor on the panel[UK: ˈdɒk.tə(r) ɒn ðə ˈpæn.l̩] [US: ˈdɑːk.tər ɑːn ðə ˈpæn.l̩]

local doctor[UK: ˈləʊk.l̩ ˈdɒk.tə(r)] [US: ˈloʊk.l̩ ˈdɑːk.tər]

panel-doctor noun
[UK: ˈpæn.l̩ ˈdɒk.tə(r)] [US: ˈpæn.l̩ ˈdɑːk.tər]

körzeti orvosként dolgozik

be on the panel[UK: bi ɒn ðə ˈpæn.l̩] [US: bi ɑːn ðə ˈpæn.l̩]

körzeti postahivatal

sub-post-office[UK: sʌb pəʊst ˈɒf.ɪs] [US: ˈsəb poʊst ˈɑːf.əs]

körzetszám főnév

prefix noun
[UK: ˌpriː.ˈfɪks] [US: ˈpriː.fɪks]

körzetszám főnév
GB

dialling code noun
[UK: ˈdaɪəl.ɪŋ kəʊd] [US: ˈdaɪəl.ɪŋ koʊd]

körzetszám főnév
US

dialing code noun
[UK: ˈdaɪəl.ɪŋ kəʊd] [US: ˈdaɪəl.ɪŋ koʊd]

körzetvezető főnév

section foreman noun
[UK: ˈsek.ʃn̩ ˈfɔː.mən] [US: ˈsek.ʃn̩ ˈfɔːr.mən]

alkörzet főnév

sub-district noun
[UK: sʌb ˈdɪ.strɪkt] [US: ˈsəb ˈdɪ.ˌstrɪkt]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies