Hungarian-English dictionary » kormányoz meaning in English

HungarianEnglish
kormányoz ige

steer◼◼◼ verb
[UK: stɪə(r)] [US: ˈstɪr]

govern◼◼◼ verb
[UK: ˈɡʌv.n̩] [US: ˈɡʌ.vərn]

rule◼◼◻ verb
[UK: ruːl] [US: ˈruːl]

helm◼◼◻ verb
[UK: helm] [US: ˈhelm]

navigate◼◻◻ verb
[UK: ˈnæ.vɪ.ɡeɪt] [US: ˈnæ.və.ˌɡet]

pilot◼◻◻ verb
[UK: ˈpaɪ.lət] [US: ˈpaɪ.lət]

administer◼◻◻ verb
[UK: əd.ˈmɪ.nɪ.stə(r)] [US: əd.ˈmɪ.nə.stər]

cox◼◻◻ verb
[UK: kɒks] [US: ˈkɑːks]

con verb
[UK: kɒn] [US: ˈkɑːn]

wield power verb
[UK: wiːld ˈpaʊə(r)] [US: ˈwiːld ˈpaʊər]

kormányoz (hajót) ige

sail (sail, sail)◼◼◼ verb
[UK: seɪl seɪl seɪl] [US: ˈseɪl ˈseɪl ˈseɪl]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

kormányoz (országot) ige

wield◼◼◼ verb
[UK: wiːld] [US: ˈwiːld]

kormányoz (vmt) ige

reign (over something)◼◼◼ verb
[UK: reɪn] [US: ˈreɪn]

kormányozhatatlan melléknév

incontrollable adjective
[UK: ɪnkəntrˈəʊləbəl] [US: ɪnkəntrˈoʊləbəl]

kormányozhatatlan hajó

ship not under command[UK: ʃɪp nɒt ˈʌnd.ə(r) kə.ˈmɑːnd] [US: ˈʃɪp ˈnɑːt ˈʌnd.r̩ kə.ˈmænd]

kormányozható

manoeuvrable◼◼◼ adjective
[UK: mə.ˈnuː.vrəb.l̩] [US: mə.ˈnuː.vrəb.l̩]

dirigible◼◼◻ adjective
[UK: ˈdɪ.rɪ.dʒəb.l̩] [US: ˈdɪ.rɪ.dʒəb.l̩]

steer◼◼◻ noun
[UK: stɪə(r)] [US: ˈstɪr]

governable◼◼◻ adjective
[UK: ˈɡʌ.və.nəbl] [US: ˈɡʌ.və.nəbl]

steerable◼◼◻ adjective
[UK: ˈstɪərəbl ] [US: ˈstɪrəbl ]

answer the helm noun
[UK: ˈɑːn.sə(r) ðə helm] [US: ˈæn.sər ðə ˈhelm]

controllable adjective
[UK: kən.ˈtrəʊ.ləb.l̩] [US: kənˈtro.ʊ.ləb.l̩]

maneuvrable adjective
[UK: mˈanjuːvrəbəl] [US: mˈænuːvrəbəl]

regible adjective
[UK: rˈedʒəbəl] [US: rˈedʒəbəl]

rulable adjective
[UK: ˈruːləbl ] [US: ˈruləbl ]

kormányozható melléknév
GB

manoeuverable adjective
[UK: mənˈuːvərəbəl] [US: mənˈuːvɚrəbəl]

kormányozható (léggömb) melléknév

navigable adjective
[UK: ˈnæ.vɪ.ɡəb.l̩] [US: ˈnæ.və.ɡəb.l̩]

kormányozható léghajó

air-ship[UK: eə(r) ʃɪp] [US: ˈer ˈʃɪp]

dirigible noun
[UK: ˈdɪ.rɪ.dʒəb.l̩] [US: ˈdɪ.rɪ.dʒəb.l̩]

dirigible balloon[UK: ˈdɪ.rɪ.dʒəb.l̩ bə.ˈluːn] [US: ˈdɪ.rɪ.dʒəb.l̩ bə.ˈluːn]

kormányozható szánkó

bob-sled[UK: bɒb sled] [US: ˈbɑːb sˈled]

kormányozhatóság főnév

steerability◼◼◼ noun
[UK: stɪərəˈbɪlɪti ] [US: stɪrəˈbɪlɪti ]

controllability◼◼◻ noun
[UK: kənˌtrəʊləˈbɪlɪti ] [US: kənˌtroʊləˈbɪlɪti ]

kormányozhatóság főnév
GB

manoeuvrability◼◻◻ noun
[UK: mə.ˌnuː.vrə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: mə.ˌnuː.vrə.ˈbɪ.lɪ.ti]

kormányozhatósági szög

lock[UK: lɒk] [US: ˈlɑːk]

kormányozott melléknév

piloted◼◻◻ adjective
[UK: ˈpaɪ.lə.tɪd] [US: ˈpaɪ.lə.təd]

kormányozás

steering◼◼◼ noun
[UK: ˈstɪər.ɪŋ] [US: ˈstɪr.ɪŋ]

piloting◼◻◻ verb
[UK: ˈpaɪ.lət.ɪŋ] [US: ˈpaɪ.lət.ɪŋ]

steerage noun
[UK: ˈstɪə.rɪdʒ] [US: ˈstɪə.rɪdʒ]

kormányozódik ige

steer verb
[UK: stɪə(r)] [US: ˈstɪr]

You can find it in:

HungarianEnglish