Hungarian-English dictionary »

kivet meaning in English

HungarianEnglish
kivet ige

cast [cast, cast, casting, casts]◼◼◼ irregular verb
[UK: kɑːst kɑːst kɑːst] [US: ˈkæst ˈkæst ˈkæst]

eject [ejected, ejected, ejecting, ejects]◼◼◼ verb
[UK: ɪ.ˈdʒekt] [US: ɪ.ˈdʒekt]

impose [imposed, imposed, imposing, imposes]◼◼◻ verb
[UK: ɪm.ˈpəʊz] [US: ɪmˈpoʊz]

levy [levied, levied, levying, levies]◼◼◻ verb
[UK: ˈle.vi] [US: ˈle.vi]

shoot [shot, shot, shooting, shoots]◼◼◻ irregular verb
[UK: ʃuːt] [US: ˈʃuːt]

lay [laid, laid, laying, lays]◼◻◻ irregular verb
[UK: leɪ] [US: ˈleɪ]

lay on verb
[UK: leɪ ɒn] [US: ˈleɪ ɑːn]

throw off verb
[UK: ˈθrəʊ ɒf] [US: ˈθroʊ ˈɒf]

kivet (adót) ige

assess [assessed, assessed, assessing, assesses]◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈses] [US: ə.ˈses]

kivet (átültetett szervet) (átv) ige

reject [rejected, rejected, rejecting, rejects]◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈdʒekt] [US: rɪ.ˈdʒekt]

kivet (nyeregből) ige

dismount [dismounted, dismounted, dismounting, dismounts] verb
[UK: ˌdɪs.ˈmaʊnt] [US: ˌdɪs.ˈmaʊnt]

kivét (pénzé) főnév

withdrawal [withdrawals]◼◼◼ noun
[UK: wɪð.ˈdrɔːr.əl] [US: wɪð.ˈdrɔː.əl]

kivet (vmit) ige

cast up something verb
[UK: kɑːst ʌp ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkæst ʌp ˈsʌm.θɪŋ]

kivet a kerékvágásból (átv)

throw out[UK: ˈθrəʊ ˈaʊt] [US: ˈθroʊ ˈaʊt]

kivet a tengelyből

offset[UK: ˈɒf.set] [US: ɒf.ˈset]

kivet magából (vetőmagot felfagyott talaj) ige

spue verb
[UK: spjuː] [US: spjuː]

kivétel

exception [exceptions]◼◼◼ noun
[UK: ɪk.ˈsep.ʃn̩] [US: ɪk.ˈsep.ʃn̩]

exemption [exemptions]◼◻◻ noun
[UK: ɪɡ.ˈzemp.ʃn̩] [US: ɪg.ˈzemp.ʃn̩]

removal [removals]◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈmuː.vəl] [US: rə.ˈmuː.vəl]

recover [recovered, recovered, recovering, recovers] verb
[UK: rɪˈk.ʌ.və(r)] [US: rɪˈk.ʌ.vər]

pull out verb
[UK: pʊl ˈaʊt] [US: ˈpʊl ˈaʊt]

ablation [ablations] noun
[UK: æb.ˈleɪʃ.n̩] [US: æb.ˈleɪʃ.n̩]

pulling out noun
[UK: ˈpʊl.ɪŋ ˈaʊt] [US: ˈpʊl.ɪŋ ˈaʊt]

kivétel (átv) főnév

taking out◼◼◼ noun
[UK: ˈteɪkɪŋ ˈaʊt] [US: ˈteɪkɪŋ ˈaʊt]

kivétel (excisio) főnév

excision [excisions] noun
[UK: ɪk.ˈsɪʒ.n̩] [US: ɪk.ˈsɪʒ.n̩]

kivétel a sírból

disentombment[UK: dˌɪsentˈuːmmənt] [US: dˌɪsentˈuːmmənt]

kivétel a szabály alól

an exception to a rule[UK: ən ɪk.ˈsep.ʃn̩ tuː ə ruːl] [US: ˈæn ɪk.ˈsep.ʃn̩ ˈtuː ə ˈruːl]

exception of a rule[UK: ɪk.ˈsep.ʃn̩ əv ə ruːl] [US: ɪk.ˈsep.ʃn̩ əv ə ˈruːl]

exception to a rule[UK: ɪk.ˈsep.ʃn̩ tuː ə ruːl] [US: ɪk.ˈsep.ʃn̩ ˈtuː ə ˈruːl]

kivétel erősíti a szabályt

exception proves the rule◼◼◼[UK: ɪk.ˈsep.ʃn̩ pruːvz ðə ruːl] [US: ɪk.ˈsep.ʃn̩ ˈpruːvz ðə ˈruːl]

exception stands beside the rule[UK: ɪk.ˈsep.ʃn̩ stændz bɪ.ˈsaɪd ðə ruːl] [US: ɪk.ˈsep.ʃn̩ ˈstændz bə.ˈsaɪd ðə ˈruːl]

kivétel erősíti a szabályt (átv)

the exception proves the rule◼◼◼[UK: ðə ɪk.ˈsep.ʃn̩ pruːvz ðə ruːl] [US: ðə ɪk.ˈsep.ʃn̩ ˈpruːvz ðə ˈruːl]

kivétel nélkül

without exception◼◼◼[UK: wɪð.ˈaʊt ɪk.ˈsep.ʃn̩] [US: wɪð.ˈaʊt ɪk.ˈsep.ʃn̩]

every time◼◼◻[UK: ˈev.ri ˈtaɪm] [US: ˈev.ri ˈtaɪm]

bar none◼◻◻[UK: bɑː(r) nʌn] [US: ˈbɑːr ˈnən]

invariably◼◻◻ adverb
[UK: ɪn.ˈveə.rɪə.bli] [US: ˌɪn.ˈve.riə.bli]

kivétel nélkül mind

all and sundry◼◼◼[UK: ɔːl ənd ˈsʌn.dri] [US: ɔːl ænd ˈsʌn.dri]

kivétel nélküli

without exception◼◼◼[UK: wɪð.ˈaʊt ɪk.ˈsep.ʃn̩] [US: wɪð.ˈaʊt ɪk.ˈsep.ʃn̩]

unexceptional adjective
[UK: ˌʌ.nɪk.ˈsep.ʃn̩əl] [US: ˌʌ.nɪk.ˈsep.ʃn̩əl]

kivételes melléknév

exceptional◼◼◼ adjective
[UK: ɪk.ˈsep.ʃn̩əl] [US: ɪk.ˈsep.ʃn̩əl]

12

You can find it in:

HungarianEnglish