Hungarian-English dictionary » kiváló meaning in English

HungarianEnglish
kiváló melléknév

super adjective
[UK: ˈsuː.pə(r)] [US: ˈsuː.pər]

topping adjective
[UK: ˈtɒp.ɪŋ] [US: ˈtɑːp.ɪŋ]

untouched adjective
[UK: ʌn.ˈtʌtʃt] [US: ʌn.ˈtətʃt]

well-accomplished adjective
[UK: wel əˈk.ʌm.plɪʃt] [US: ˈwel əˈk.ɑːm.plɪʃt]

werk adjective
[UK: ˈwɜːk] [US: ˈwɝːk]

kiváló ajánlat

a great deal[UK: ə ˈɡreɪt diːl] [US: ə ˈɡreɪt ˈdiːl]

kiváló bor határozószó

supernaculum adverb
[UK: ˌsjuː.pə.ˈnæ.kjʊ.ləm] [US: suː.pə.ˈnæ.kjʊ.ləm]

kiváló dolog

crackajack noun
[UK: ˈkrækəʤæk] [US: ˈkrækəʤæk]

crackerjack[UK: ˈkræk.ərˌ.dʒæk] [US: ˈkræk.ər.ˌdʒæk]

kiváló elme

no common mind[UK: nəʊ ˈkɒ.mən maɪnd] [US: ˈnoʊ ˈkɑː.mən ˈmaɪnd]

kiváló ember

crackajack noun
[UK: ˈkrækəʤæk] [US: ˈkrækəʤæk]

crackerjack[UK: ˈkræk.ərˌ.dʒæk] [US: ˈkræk.ər.ˌdʒæk]

man of merit[UK: mæn əv ˈme.rɪt] [US: ˈmæn əv ˈme.rət]

worthy noun
[UK: ˈwɜː.ði] [US: ˈwɝː.ði]

kiváló emberek

persons of sterling worth[UK: ˈpɜːs.n̩z əv ˈstɜːl.ɪŋ wɜːθ] [US: ˈpɝː.sn̩z əv ˈstɝːl.ɪŋ ˈwɝːθ]

persons of worth[UK: ˈpɜːs.n̩z əv wɜːθ] [US: ˈpɝː.sn̩z əv ˈwɝːθ]

kiváló erős angol sör

double ale[UK: ˈdʌb.l̩ eɪl] [US: ˈdʌb.l̩ ˈeɪl]

kiváló férfiú

big man[UK: bɪɡ mæn] [US: ˈbɪɡ ˈmæn]

kiváló katona-jelvény

good conduct badge[UK: ɡʊd kən.ˈdʌkt bædʒ] [US: ˈɡʊd kən.ˈdəkt ˈbædʒ]

kiváló készség főnév

superior skill noun
[UK: suː.ˈpɪə.rɪə(r) skɪl] [US: suː.ˈpɪ.riər ˈskɪl]

kiváló mesterember főnév

craftsmaster noun
[UK: krˈaftsmastə] [US: krˈæftsmæstɚ]

kiváló minőség

high-quality◼◼◻ noun

excellence noun
[UK: ˈek.sə.ləns] [US: ˈek.sə.ləns]

prime[UK: praɪm] [US: ˈpraɪm]

primeness noun
[UK: ˈpraɪmnəs ] [US: ˈpraɪmnəs ]

kiváló minőségű

fine[UK: faɪn] [US: ˈfaɪn]

high-grade adjective
[UK: haɪ ɡreɪd] [US: ˈhaɪ ˈɡreɪd]

premium[UK: ˈpriː.mɪəm] [US: ˈpriː.miəm]

kiváló sportoló

crack[UK: kræk] [US: ˈkræk]

excellent athlete[UK: ˈek.sə.lənt ˈæθ.liːt] [US: ˈek.sə.lənt ˈæθ.ˌlit]

kiváló sportteljesítményért adott jutalom (hivatásos játékosnak)

talent-money[UK: ˈtæ.lənt ˈmʌ.ni] [US: ˈtæ.lənt ˈmʌ.ni]

kiváló szakember főnév

authority noun
[UK: ɔː.ˈθɒ.rə.ti] [US: ə.ˈθɔː.rə.ti]

kiváló személy főnév

notoriety noun
[UK: ˌnəʊ.tə.ˈraɪə.ti] [US: ˌnoʊ.tə.ˈraɪə.ti]

kiváló tanuló (vm)lyen tantárgyból

shark[UK: ʃɑːk] [US: ˈʃɑːrk]

kiváló tisztelettel üdvözöl vkt

send somebody one's kind regards[UK: send ˈsʌm.bə.di wʌnz kaɪnd rɪ.ˈɡɑːdz] [US: ˈsend ˈsʌm.ˌbɑː.di wʌnz ˈkaɪnd rɪ.ˈɡɑːrdz]

kiváló tiszteletét küldi vknek

send somebody one's kind regards[UK: send ˈsʌm.bə.di wʌnz kaɪnd rɪ.ˈɡɑːdz] [US: ˈsend ˈsʌm.ˌbɑː.di wʌnz ˈkaɪnd rɪ.ˈɡɑːrdz]

kiváló tudós

fine scholar[UK: faɪn ˈskɒ.lə(r)] [US: ˈfaɪn ˈskɑː.lər]

kiváló tüzér kat

master-gunner[UK: ˈmɑːst.ə(r) ˈɡʌ.nə(r)] [US: ˈmæst.r̩ ˈɡʌ.nər]

kiváló versenyló

crack[UK: kræk] [US: ˈkræk]

superhorse noun
[UK: ˌs(j)uːpəˈhɔːs ] [US: ˌsupərˈhɔrs ]

123

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies