Hungarian-English dictionary » kitör meaning in English

HungarianEnglish
kitör ige

break out◼◼◼ verb
[UK: breɪk ˈaʊt] [US: ˈbreɪk ˈaʊt]

explode◼◼◻ verb
[UK: ɪk.ˈspləʊd] [US: ɪkˈsploʊd]

come out◼◼◻ verb
[UK: kʌm ˈaʊt] [US: ˈkəm ˈaʊt]

breakout◼◼◻ verb

break loose◼◻◻ verb
[UK: breɪk luːs] [US: ˈbreɪk ˈluːs]

flare up◼◻◻ verb
[UK: fleə(r) ʌp] [US: ˈfler ʌp]

get out of control verb
[UK: ˈɡet ˈaʊt əv kən.ˈtrəʊl] [US: ˈɡet ˈaʊt əv kənˈtroʊl]

blunt verb
[UK: blʌnt] [US: ˈblənt]

break forth verb
[UK: breɪk fɔːθ] [US: ˈbreɪk ˈfɔːrθ]

ejaculate verb
[UK: ɪ.ˈdʒæ.kjʊ.leɪt] [US: ɪ.ˈdʒæ.kjuː.ˌlet]

extravasate verb
[UK: ˈekstrəvˌaseɪt] [US: ˈekstrəvˌæseɪt]

jink verb
[UK: dʒɪŋk] [US: dʒɪŋk]

make a sally verb
[UK: ˈmeɪk ə ˈsæ.li] [US: ˈmeɪk ə ˈsæ.li]

make a sortie verb
[UK: ˈmeɪk ə ˈsɔː.tiː] [US: ˈmeɪk ə ˈsɔːr.ti]

sally out verb
[UK: ˈsæ.li ˈaʊt] [US: ˈsæ.li ˈaʊt]

shoot ahead verb
[UK: ʃuːt ə.ˈhed] [US: ˈʃuːt ə.ˈhed]

spout verb
[UK: spaʊt] [US: ˈspaʊt]

kitör (ablakot) ige

smash◼◼◼ verb
[UK: smæʃ] [US: ˈsmæʃ]

kitör (harag) (átv) ige

flame out verb
[UK: fleɪm ˈaʊt] [US: ˈfleɪm ˈaʊt]

kitör (indulat)

flash out

kitör (ló) (átv) ige

balk verb
[UK: ˈbɔːk] [US: ˈbɔːk]

kitör (szitokba) (átv) ige

launch◼◼◼ verb
[UK: lɔːntʃ] [US: ˈlɒntʃ]

kitör (vulkán) ige

erupt (volcano)◼◼◼ verb
[UK: ɪ.ˈrʌpt] [US: ɪ.ˈrʌpt]

kitör a nevetés belőle

laugh outright[UK: lɑːf ˈaʊ.traɪt] [US: ˈlæf ˈaʊ.ˈtraɪt]

kitör rejtekéből

break cover[UK: breɪk ˈkʌ.və(r)] [US: ˈbreɪk ˈkʌ.vər]

kitöri az ablakot

smash the window[UK: smæʃ ðə ˈwɪn.dəʊ] [US: ˈsmæʃ ðə ˈwɪndo.ʊ]

kitörik (ablak) ige

break (window)◼◼◼ verb
[UK: breɪk] [US: ˈbreɪk]

kitörlés főnév

wiping◼◼◼ noun
[UK: ˈwaɪp.ɪŋ] [US: ˈwaɪp.ɪŋ]

effacement noun
[UK: ɪ.ˈfeɪ.smənt] [US: ɪ.ˈfeɪ.smənt]

erasement noun
[UK: ɪˈreɪzmənt ] [US: ɪˈreɪsmənt ]

expunging noun
[UK: ɪk.ˈspʌndʒ.ɪŋ] [US: ɪk.ˈspʌndʒ.ɪŋ]

oblieration◼◼◻ noun
[UK: ɒblɪˈeərˈeɪʃən] [US: ɑːblɪˈerˈeɪʃən]

obliteration noun
[UK: ə.ˌblɪ.tə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ə.ˌblɪ.tə.ˈreɪʃ.n̩]

wipe-out noun
[UK: waɪp ˈaʊt] [US: ˈwaɪp ˈaʊt]

wipeout◼◼◼ noun
[UK: ˈwaɪ.ˌpɑːwt] [US: ˈwaɪ.ˌpɑːwt]

kitör főnév

deletory noun
[UK: dɪlˈetəri] [US: dɪlˈetˌoːri]

kitörni hagy ige

extravasate verb
[UK: ˈekstrəvˌaseɪt] [US: ˈekstrəvˌæseɪt]

kitörés főnév

eruption◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈrʌp.ʃn̩] [US: ɪ.ˈrʌp.ʃn̩]

outburst◼◼◼ noun
[UK: ˈaʊt.bɜːst] [US: ˈaʊt.ˌbərst]

outbreak◼◼◼ noun
[UK: ˈaʊt.breɪk] [US: ˈaʊt.ˌbrek]

12

You can find it in:

HungarianEnglish