Hungarian-English dictionary »

kilátszik meaning in English

HungarianEnglish
kilátszik ige

show [showed, shown]◼◼◼ irregular verb
[UK: ʃəʊ ʃəʊd ʃəʊn] [US: ˈʃoʊ ʃoʊd ˈʃoʊn]

shown verb
[UK: ʃəʊn] [US: ˈʃoʊn]

kilátszik az alsószoknyája

her petticoat is showing

You can find it in:

HungarianEnglish