Hungarian-English dictionary » kikerekíti az összeget meaning in English

HungarianEnglish
kikerekíti az összeget

make up the even money[UK: ˈmeɪk ʌp ðə ˈiːv.n̩ ˈmʌ.ni] [US: ˈmeɪk ʌp ðə ˈiːv.n̩ ˈmʌ.ni]

make up the odd money[UK: ˈmeɪk ʌp ðə ɒd ˈmʌ.ni] [US: ˈmeɪk ʌp ðə ˈɑːd ˈmʌ.ni]

You can find it in:

HungarianEnglish