Hungarian-English dictionary »

kiegyenlítés meaning in English

HungarianEnglish
kiegyenlítés főnév

clearing [clearings]◼◼◼ noun
[UK: ˈklɪər.ɪŋ] [US: ˈklɪr.ɪŋ]

liquidation◼◼◻ noun
[UK: ˌlɪ.kwɪ.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ˌlɪ.kwə.ˈdeɪʃ.n̩]

adjustment [adjustments]◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈdʒʌst.mənt] [US: ə.ˈdʒəst.mənt]

return [returns]◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈtɜːn] [US: rə.ˈtɝːn]

alignment [alignments]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈlaɪn.mənt] [US: ə.ˈlaɪn.mənt]

offset [offsets]◼◻◻ noun
[UK: ˈɒf.set] [US: ɒf.ˈset]

settlement [settlements]◼◻◻ noun
[UK: ˈsetl.mənt] [US: ˈse.təl.mənt]

equalization [equalizations]◼◻◻ noun
[UK: ˌiː.kwə.laɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˌi.kwə.lə.ˈzeɪʃ.n̩]

equation [equations]◼◻◻ noun
[UK: ɪ.ˈkweɪʒ.n̩] [US: ɪ.ˈkweɪʒ.n̩]

repayment [repayments]◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈpeɪ.mənt] [US: ri.ˈpeɪ.mənt]

satisfaction [satisfactions]◼◻◻ noun
[UK: ˌsæ.tɪs.ˈfæk.ʃn̩] [US: ˌsæ.təs.ˈfæk.ʃn̩]

scaling [scalings]◼◻◻ noun
[UK: ˈskeɪl.ɪŋ] [US: ˈskeɪl.ɪŋ]

accommodation [accommodations] noun
[UK: ə.ˌkɒm.ə.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ə.ˌkɑːm.ə.ˈdeɪʃ.n̩]

acquitment noun
[UK: əˈkwɪtmənt ] [US: əˈkwɪtmənt ]

acquittal [acquittals] noun
[UK: ə.ˈkwɪt.l̩] [US: ə.ˈkwɪt.l̩]

acquittance noun
[UK: ə.ˈkwɪt.əns] [US: ə.ˈkwɪt.əns]

acquitting noun
[UK: ə.ˈkwɪt.ɪŋ] [US: ə.ˈkwɪt.ɪŋ]

adequation [adequations] noun
[UK: ˌæ.dɪ.ˈkweɪ.ʃən] [US: ˌæ.dɪ.ˈkweɪ.ʃən]

paying-off noun
[UK: ˈpeɪ.ɪŋ ɒf] [US: ˈpeɪ.ɪŋ ˈɒf]

stand-off [stand-offs] noun
[UK: stænd ɒf] [US: ˈstænd ˈɒf]

trimming [trimmings] noun
[UK: ˈtrɪm.ɪŋ] [US: ˈtrɪm.ɪŋ]

kiegyenlítés (csekké) ige

cashing verb
[UK: ˈkæʃ.ɪŋ] [US: ˈkæʃ.ɪŋ]

kiegyenlítés (véleményeké) főnév

reconcilement [reconcilements] noun
[UK: ˈrek.ən.saɪl.mənt] [US: ˈrek.ən.saɪl.mənt]

kiegyenlítési eljárás

clearing procedure[UK: ˈklɪər.ɪŋ prə.ˈsiː.dʒə(r)] [US: ˈklɪr.ɪŋ prə.ˈsiː.dʒər]

adósságot kiegyenlítés főnév

acquitting◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈkwɪt.ɪŋ] [US: ə.ˈkwɪt.ɪŋ]

időkiegyenlítés főnév

equation of time noun
[UK: ɪ.ˈkweɪʒ.n̩ əv ˈtaɪm] [US: ɪ.ˈkweɪʒ.n̩ əv ˈtaɪm]

internalizált kiegyenlítés főnév

internalised settlement◼◼◼ noun

magassági kiegyenlítés főnév

trimming [trimmings] noun
[UK: ˈtrɪm.ɪŋ] [US: ˈtrɪm.ɪŋ]

nyomáskiegyenlítés főnév

equalization of pressure◼◼◼ noun
[UK: ˌiː.kwə.laɪ.ˈzeɪʃ.n̩ əv ˈpre.ʃə(r)] [US: ˌi.kwə.lə.ˈzeɪʃ.n̩ əv ˈpre.ʃər]

pressure compensation noun
[UK: ˈpre.ʃə(r) ˌkɒm.pen.ˈseɪʃ.n̩] [US: ˈpre.ʃər ˌkɑːm.pən.ˈseɪʃ.n̩]

teljes kiegyenlítésül

in full and complete satisfaction[UK: ɪn fʊl ənd kəm.ˈpliːt ˌsæ.tɪs.ˈfæk.ʃn̩] [US: ɪn ˈfʊl ænd kəm.ˈpliːt ˌsæ.təs.ˈfæk.ʃn̩]

You can find it in:

HungarianEnglish