Hungarian-English dictionary »

kertel meaning in English

HungarianEnglish
kertel ige

beat around the bush◼◼◼ verb
[UK: biːt ə.ˈraʊnd ðə bʊʃ] [US: ˈbiːt ə.ˈraʊnd ðə ˈbʊʃ]

prevaricate [prevaricated, prevaricated, prevaricating, prevaricates]◼◼◻ verb
[UK: prɪ.ˈvæ.rɪk.eɪt] [US: prɪ.ˈvæ.rɪk.eɪt]

pussyfoot [pussyfooted, pussyfooted, pussyfooting, pussyfoots]◼◼◻ verb
[UK: ˈpʊ.sɪ.fʊt] [US: ˈpʊ.si.ˌfʊt]

beat about the bush◼◻◻ verb
[UK: biːt ə.ˈbaʊt ðə bʊʃ] [US: ˈbiːt ə.ˈbaʊt ðə ˈbʊʃ]

beating about the bush◼◻◻ verb
[UK: ˈbiːt.ɪŋ ə.ˈbaʊt ðə bʊʃ] [US: ˈbiːt.ɪŋ ə.ˈbaʊt ðə ˈbʊʃ]

back and fill verb
[UK: ˈbæk ənd fɪl] [US: ˈbæk ænd ˈfɪl]

circumlocutionize verb
[UK: sˌɜːkəmləkjˈuːʃənˌaɪz] [US: sˌɜːkəmləkjˈuːʃənˌaɪz]

palter [paltered, paltered, paltering, palters] verb
[UK: ˈpɔːl.tə(r)] [US: ˈpɔːrl.tər]

shuffle [shuffled, shuffled, shuffling, shuffles] verb
[UK: ˈʃʌf.l̩] [US: ˈʃʌf.l̩]

tergiversate [tergiversated, tergiversated, tergiversating, tergiversates] verb
[UK: ˈtɜː.dʒɪ.və.seɪt] [US: ˈtɝː.dʒɪ.və.seɪt]

kertel (átv) ige

equivocate [equivocated, equivocated, equivocating, equivocates] verb
[UK: ɪ.ˈkwɪ.vəˌket] [US: ɪ.ˈkwɪ.vəˌket]

kertelés főnév

prevarication [prevarications]◼◼◼ noun
[UK: prɪ.ˌvæ.rɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: prɪ.ˌvæ.rɪˈk.eɪʃ.n̩]

shuffle [shuffles]◼◼◼ noun
[UK: ˈʃʌf.l̩] [US: ˈʃʌf.l̩]

tergiversation◼◼◼ noun
[UK: ˌtɜː.dʒɪ.və.ˈseɪʃ.n̩] [US: ˌtɝː.dʒɪ.və.ˈseɪʃ.n̩]

ambages◼◼◼ noun
[UK: æm.ˈbeɪ.dʒiːz] [US: æm.ˈbeɪ.dʒiːz]

circumlocution [circumlocutions] noun
[UK: ˌsɜːk.əm.lə.ˈkjuːʃ.n̩] [US: ˌsɝːk.əm.lə.ˈkjuːʃ.n̩]

kertelés (átv) főnév

equivocation [equivocations]◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˌkwɪ.vəˈk.eɪʃ.n̩] [US: ɪ.kwɪ.vəˈk.eɪʃ.n̩]

hedging noun
[UK: ˈhedʒ.ɪŋ] [US: ˈhedʒ.ɪŋ]

kertelés nélkül

not to put too fine a point on it◼◼◼[UK: nɒt tuː ˈpʊt tuː faɪn ə pɔɪnt ɒn ɪt] [US: ˈnɑːt ˈtuː ˈpʊt ˈtuː ˈfaɪn ə ˈpɔɪnt ɑːn ˈɪt]

kertelés nélkül elmondom, hogy állnak az ügyek

I'll tell you fair and square how matters stand[UK: aɪl tel juː feə(r) ənd skweə(r) ˈhaʊ ˈmæ.təz stænd] [US: ˈaɪl ˈtel ˈjuː ˈfer ænd ˈskwer ˈhaʊ ˈmæ.tərz ˈstænd]

kertelés nélkül közölt nyers igazság

cold Turkey[UK: kəʊld ˈtɜːk.i] [US: koʊld ˈtɝːk.i]

kertelés nélkül megmond (vmit) ige

make no bones about something verb
[UK: ˈmeɪk nəʊ bəʊnz ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ˈnoʊ ˈboʊnz ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ]

kertelés nélkül megmond vknek (vmit) ige

tell somebody something straight from the shoulder verb
[UK: tel ˈsʌm.bə.di ˈsʌm.θɪŋ streɪt frəm ðə ˈʃəʊl.də(r)] [US: ˈtel ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈsʌm.θɪŋ ˈstreɪt frəm ðə ˈʃoʊl.də(r)]

kertelő

circumlocutional adjective
[UK: ˌsɜːk.əm.lə.ˈkjuː.ʃənl] [US: ˌsɜːk.əm.lə.ˈkjuː.ʃənl]

prevaricator noun
[UK: prɪ.ˈvæ.rɪk.eɪ.tə] [US: prɪ.ˈvæ.rʌˌk.eɪ.tər]

shuffler [shufflers] noun
[UK: ˈʃʌ.flə(r)] [US: ˈʃʌ.fə.lər]

shuffling adjective
[UK: ˈʃʌf.l̩.ɪŋ] [US: ˈʃʌf.l̩.ɪŋ]

tergiversator noun
[UK: tˈɜːɡɪvəsˌeɪtə] [US: tˈɜːɡɪvɚsˌeɪɾɚ]

kertelő ember ige

pussyfoot [pussyfooted, pussyfooted, pussyfooting, pussyfoots]◼◼◼ verb
[UK: ˈpʊ.sɪ.fʊt] [US: ˈpʊ.si.ˌfʊt]

gyökértelen melléknév

rootless◼◼◼ adjective
[UK: ˈruːt.ləs] [US: ˈruːt.ləs]

footless adjective
[UK: fʊt.ləs] [US: fʊt.ləs]

gyökértelen melléknév
növ

arrhizal adjective
[UK: ərhˈɪzəl] [US: ɚrhˈɪzəl]

gyökértelenség főnév

rootlessness◼◼◼ noun
[UK: ˈruːtlɪsnəs ] [US: ˈrutləsnəs ]

uprootedness noun
[UK: ʌpˈruːtɪdnəs ] [US: əˈprutɪdnəs ]

ikertelefon főnév

partyline noun
[UK: ˈpɑː.tɪ.laɪn] [US: ˈpɑː.tɪ.laɪn]

mellékértelem főnév

connotation [connotations]◼◼◼ noun
[UK: ˌkɒ.nə.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌkɑː.nə.ˈteɪʃ.n̩]

overtone [overtones] noun
[UK: ˈəʊv.ə.təʊn] [US: ˈovərˌtoʊn]

mellékértelmet magában foglaló melléknév

connotative adjective
[UK: ˈkɒno.te.təv] [US: ˈkɒno.te.təv]

mesterségbeli szakértelem

craft[UK: krɑːft] [US: ˈkræft]

Mit kértél tőle?

What did you ask of him?[UK: ˈwɒt dɪd juː ɑːsk əv hɪm] [US: ˈhwʌt ˈdɪd ˈjuː ˈæsk əv ˈhɪm]

12

You can find it in:

HungarianEnglish