Hungarian-English dictionary »

kerekít meaning in English

HungarianEnglish
kerekít ige

make circular verb
[UK: ˈmeɪk ˈsɜː.kjʊ.lə(r)] [US: ˈmeɪk ˈsɝː.kjə.lər]

make round verb
[UK: ˈmeɪk ˈraʊnd] [US: ˈmeɪk ˈraʊnd]

round off verb
[UK: ˈraʊnd ɒf] [US: ˈraʊnd ˈɒf]

kerekít (számot) ige

round (to approximate a number) [rounded, rounded, rounding, rounds]◼◼◼ verb
[UK: ˈraʊnd] [US: ˈraʊnd]

kerekített melléknév

rounded adjective
[UK: ˈraʊnd.ɪd] [US: ˈraʊnd.ɪd]

kerekített adatok főnév

rounded data noun
[UK: ˈraʊnd.ɪd ˈdeɪt.ə] [US: ˈraʊnd.ɪd ˈdeɪt.ə]

kerekítés főnév

rounding noun
[UK: ˈraʊnd.ɪŋ] [US: ˈraʊnd.ɪŋ]

rounding off noun
[UK: ˈraʊnd.ɪŋ ɒf] [US: ˈraʊnd.ɪŋ ˈɒf]

kerekítés nélküli melléknév

unrounded adjective
[UK: ən.ˈraʊn.dəd] [US: ən.ˈraʊn.dəd]

kerekítési hiba főnév

roundoff◼◼◼ noun
[UK: rˈaʊndɒf] [US: rˈaʊndɔf]

rounding error◼◼◼ noun
[UK: ˈraʊnd.ɪŋ ˈe.rə(r)] [US: ˈraʊnd.ɪŋ ˈe.rər]

kerekítést főnév

rounding-off noun
[UK: ˈraʊnd.ɪŋ ɒf] [US: ˈraʊnd.ɪŋ ˈɒf]

ajakkerekítés főnév

labialization [labializations] noun
[UK: ˌleɪ.bɪə.laɪ.ˈzeɪ.ʃən] [US: ˌleɪ.bɪə.laɪ.ˈzeɪ.ʃən]

ajakkerekítés nélkül ejtett melléknév
nyelvt

unrounded adjective
[UK: ən.ˈraʊn.dəd] [US: ən.ˈraʊn.dəd]

ajakkerekítés nélkül képez ige
nyelvt

unround verb
[UK: ˈʌn.ˈraʊnd] [US: ən.ˈraʊnd]

ajakkerekítés nélküli kiejt ige

delabialize verb
[UK: dɪlˈeɪbɪəlˌaɪz] [US: dɪlˈeɪbɪəlˌaɪz]

ajakkerekítés nélküli kiejtés főnév

delabialization noun
[UK: dɪlˌeɪbɪəlaɪzˈeɪʃən] [US: dɪlˌeɪbɪəlᵻzˈeɪʃən]

ajakkerekítéses melléknév

round [rounder, roundest] adjective
[UK: ˈraʊnd] [US: ˈraʊnd]

felkerekít ige

round up verb
[UK: ˈraʊnd ʌp] [US: ˈraʊnd ʌp]

jól lekerekített melléknév

well-rounded adjective
[UK: wel ˈraʊnd.ɪd] [US: ˈwel ˈraʊnd.ɪd]

kikerekít ige

round [rounded, rounded, rounding, rounds]◼◼◼ verb
[UK: ˈraʊnd] [US: ˈraʊnd]

make round verb
[UK: ˈmeɪk ˈraʊnd] [US: ˈmeɪk ˈraʊnd]

make up verb
[UK: ˈmeɪk ʌp] [US: ˈmeɪk ʌp]

round out verb
[UK: ˈraʊnd ˈaʊt] [US: ˈraʊnd ˈaʊt]

kikerekít egy mondatot

give roundness to a sentence[UK: ɡɪv ˈraʊnd.nəs tuː ə ˈsen.təns] [US: ˈɡɪv ˈraʊnd.nəs ˈtuː ə ˈsen.təns]

kikerekített melléknév

rounded-off adjective
[UK: ˈraʊnd.ɪd ɒf] [US: ˈraʊnd.ɪd ˈɒf]

kikerekíti az összeget

make up the even money[UK: ˈmeɪk ʌp ðə ˈiːv.n̩ ˈmʌ.ni] [US: ˈmeɪk ʌp ðə ˈiːv.n̩ ˈmʌ.ni]

make up the odd money[UK: ˈmeɪk ʌp ðə ɒd ˈmʌ.ni] [US: ˈmeɪk ʌp ðə ˈɑːd ˈmʌ.ni]

kikerekítés főnév

rounding-off noun
[UK: ˈraʊnd.ɪŋ ɒf] [US: ˈraʊnd.ɪŋ ˈɒf]

lapos lekerekített fejű véső főnév

scalper [scalpers] noun
[UK: ˈskæl.pə(r)] [US: ˈskæl.pər]

scauper noun
[UK: skˈɔːpə] [US: skˈɔːpɚ]

le nem kerekített melléknév

unrounded adjective
[UK: ən.ˈraʊn.dəd] [US: ən.ˈraʊn.dəd]

lefelé kerekített szám

rounded off figure[UK: ˈraʊnd.ɪd ɒf ˈfɪ.ɡə(r)] [US: ˈraʊnd.ɪd ˈɒf ˈfɪ.ɡjər]

lekerekít ige

round [rounded, rounded, rounding, rounds]◼◼◼ verb
[UK: ˈraʊnd] [US: ˈraʊnd]

round off verb
[UK: ˈraʊnd ɒf] [US: ˈraʊnd ˈɒf]

lekerekített melléknév

dull-edged adjective
[UK: dʌl edʒd] [US: ˈdəl ˈedʒd]

round-bottomed adjective
[UK: ˈraʊnd ˈbɒ.təmd] [US: ˈraʊnd ˈbɑː.təmd]

round-cornered adjective
[UK: ˈraʊnd ˈkɔː.nəd] [US: ˈraʊnd ˈkɔːr.nərd]

rounded adjective
[UK: ˈraʊnd.ɪd] [US: ˈraʊnd.ɪd]

lekerekített perem

offset[UK: ˈɒf.set] [US: ɒf.ˈset]

12

You can find it in:

HungarianEnglish