Hungarian-English dictionary »

kerékkötője (vmnek) meaning in English

HungarianEnglish
kerékkötője (vmnek)

crab[UK: kræb] [US: ˈkræb]

drag on something[UK: dræɡ ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈdræɡ ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

impeder noun
[UK: ɪmˈpiːdə ] [US: ɪmˈpidər ]

kerékkötője (vmnek) (átv)

throw difficulties in the way of something[UK: ˈθrəʊ ˈdɪ.fɪk.əl.tɪz ɪn ðə ˈweɪ əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈθroʊ ˈdɪ.fək.əl.tiz ɪn ðə ˈweɪ əv ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish