Hungarian-English dictionary »

kedvetlenül tesz (vmit) meaning in English

HungarianEnglish
kedvetlenül tesz (vmit) ige

do something with a bad grace verb
[UK: duː ˈsʌm.θɪŋ wɪð ə bæd ɡreɪs] [US: ˈduː ˈsʌm.θɪŋ wɪθ ə ˈbæd ˈɡreɪs]

You can find it in:

HungarianEnglish