Hungarian-English dictionary »

kaucsukfa (hevea brasiliensis) meaning in English

HungarianEnglish
kaucsukfa (Hevea brasiliensis) főnév

hevea noun
[UK: hˈeviə] [US: hˈeviə]

Pará rubber tree noun
[UK: pɑːá ˈrʌbə triː ] [US: pɑrá ˈrʌbər tri ]

rubber tree [rubber trees] noun
[UK: ˈrʌ.bə(r) triː] [US: ˈrʌ.bər ˈtriː]

seringa noun
[UK: sɪ.ˈrɪŋ.ɡə] [US: sə.ˈriːŋ.ə]

sharinga tree noun
[UK: ʃˈeərɪŋə trˈiː] [US: ʃˈerɪŋə trˈiː]

You can find it in:

HungarianEnglish