Hungarian-English dictionary » kapkod meaning in English

HungarianEnglish
kapkod ige

snatch◼◼◼ verb
[UK: snætʃ] [US: ˈsnætʃ]

fluster◼◼◻ verb
[UK: ˈflʌ.stə(r)] [US: ˈflʌ.stər]

kapkod (vm) után

snatch at something[UK: snætʃ ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈsnætʃ ət ˈsʌm.θɪŋ]

kapkodás

precipitance◼◼◼ noun
[UK: prɪ.ˈsɪ.pɪ.təns] [US: prɪ.ˈsɪ.pɪ.təns]

scrambling◼◼◼ verb
[UK: ˈskræm.bl̩ɪŋ] [US: ˈskræm.bl̩ɪŋ]

expediency noun
[UK: ɪk.ˈspiː.dɪən.si] [US: ɪk.ˈspiː.diən.si]

hurry-scurry noun
[UK: ˈhʌ.ri ˈskʌ.ri] [US: ˈhɜː.ri ˈskɜː.ri]

hurry-skurry noun
[UK: ˈhʌ.ri] [US: ˈhɜː.ri]

precipitation noun
[UK: prɪ.ˌsɪ.pɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: prə.ˌsɪ.pə.ˈteɪʃ.n̩]

scamble noun
[UK: skˈambəl] [US: skˈæmbəl]

trepidancy, trepidancies noun
[UK: trˈepɪdənsi trˈepɪdənsiz] [US: trˈepɪdənsi trˈepɪdənsiz]

trepidation noun
[UK: ˌtre.pɪ.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ˌtre.pə.ˈdeɪʃ.n̩]

trepidity noun
[UK: trepˈɪdɪti] [US: trepˈɪdɪɾi]

kapkodó melléknév

abrupt adjective
[UK: ə.ˈbrʌpt] [US: ə.ˈbrʌpt]

agasp adjective
[UK: ˈaɡasp] [US: ˈæɡæsp]

desultory adjective
[UK: ˈde.səl.tr̩i] [US: ˈde.səl.ˌtɔː.ri]

kick-and-rush adjective
[UK: ˈkɪk ənd rʌʃ] [US: ˈkɪk ænd ˈrəʃ]

methodless adjective
[UK: ˈmɛθədləs ] [US: ˈmɛθədləs ]

precipitant adjective
[UK: prɪ.ˈsɪ.pɪ.tənt] [US: prɪ.ˈsɪ.pɪtnt]

precipitous adjective
[UK: prɪ.ˈsɪ.pɪ.təs] [US: prə.ˈsɪ.pə.təs]

slap-dash adjective
[UK: slæp ˈdæʃ] [US: sˈlæp ˈdæʃ]

kapkodó (ember) melléknév

unmethodical adjective
[UK: ˌʌnmɪˈθɒdɪkəl ] [US: ʌnməˈθɑdəkəl ]

kapkodó tett főnév

precipitate noun
[UK: prɪ.ˈsɪ.pɪ.teɪt] [US: prə.ˈsɪ.pə.ˌtet]

kapkodták a regényt (átv)

there was a run on the novel[UK: ðeə(r) wɒz ə rʌn ɒn ðə ˈnɒv.l̩] [US: ˈðer wəz ə ˈrən ɑːn ðə ˈnɑːv.l̩]

kapkodva

erratically◼◼◼ adverb
[UK: ɪ.ˈræ.tɪk.l̩i] [US: e.ˈræ.tɪk.l̩i]

desultorily adverb
[UK: de.sulto.ri.lei] [US: de.sulto.ri.lei]

hugger-mugger adverb
[UK: ˈhə.ɡə(r) ˈmʌ.ɡə(r)] [US: ˈhə.ɡər ˈmʌ.ɡər]

hurry-skurry verb
[UK: ˈhʌ.ri] [US: ˈhɜː.ri]

precipitately adverb
[UK: prɪ.ˈsɪ.pɪ.tət.li] [US: prɪ.ˈsɪ.pɪ.tət.li]

slap-dash adverb
[UK: slæp ˈdæʃ] [US: sˈlæp ˈdæʃ]

kapkodva határozószó
hsz

hurry-scurry adverb
[UK: ˈhʌ.ri ˈskʌ.ri] [US: ˈhɜː.ri ˈskɜː.ri]

kapkodva csinál

slap-dash[UK: slæp ˈdæʃ] [US: sˈlæp ˈdæʃ]

kapkodva végez

rush[UK: rʌʃ] [US: ˈrəʃ]

slap-dash[UK: slæp ˈdæʃ] [US: sˈlæp ˈdæʃ]

kapkodva végez el (vmt)

scrambling[UK: ˈskræm.bl̩ɪŋ] [US: ˈskræm.bl̩ɪŋ]

elkapkod ige

slap-dash verb
[UK: slæp ˈdæʃ] [US: sˈlæp ˈdæʃ]

elkapkod (árut)

snap up[UK: snæp ʌp] [US: ˈsnæp ʌp]

fej félrekapkodása

duck[UK: dʌk] [US: ˈdək]

fejetlen kapkodás

panic[UK: ˈpæ.nɪk] [US: ˈpæ.nɪk]

fejvesztetten kapkod

panic[UK: ˈpæ.nɪk] [US: ˈpæ.nɪk]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies