Hungarian-English dictionary »

közben meaning in English

HungarianEnglish
közben

in the meantime◼◼◼ adverb
[UK: ɪn ðə ˈmiːn.taɪm] [US: ɪn ðə ˈmiːn.ˌtaɪm]

meanwhile◼◼◼ adverb
[UK: ˈmiːn.waɪl] [US: ˈmiːˌn.waɪl]

meantime◼◼◼ adverb
[UK: ˈmiːn.taɪm] [US: ˈmiːn.ˌtaɪm]

during◼◼◼ preposition
[UK: ˈdjʊər.ɪŋ] [US: ˈdʊr.ɪŋ]

in between◼◼◻ adverb
[UK: ɪn bɪ.ˈtwiːn] [US: ɪn bɪ.ˈtwiːn]

midst of◼◼◻ adverb
[UK: mɪdst əv] [US: ˈmɪdst əv]

in the midst of◼◼◻ adverb
[UK: ɪn ðə mɪdst əv] [US: ɪn ðə ˈmɪdst əv]

pending◼◻◻ adverb
[UK: ˈpend.ɪŋ] [US: ˈpend.ɪŋ]

a… adverb
[UK: ə] [US: ə]

between adverb
[UK: bɪ.ˈtwiːn] [US: bɪ.ˈtwiːn]

betwixt adverb
[UK: bɪ.ˈtwɪkst] [US: bɪ.ˈtwɪkst]

on adverb
[UK: ɒn] [US: ɑːn]

'twixt adverb
[UK: twɪkst] [US: twɪkst]

in-between preposition
[UK: ɪn bɪ.ˈtwiːn] [US: ɪn bɪ.ˈtwiːn]

közben kialakuló (betegség) (intercurrens) melléknév

intercurrent adjective
[UK: ˌɪn.tərˈk.ɜːənt] [US: ˌɪn.tərˈk.ɜː.rənt]

közbenjár ige

intercede [interceded, interceded, interceding, intercedes]◼◼◼ verb
[UK: ˌɪn.tə.ˈsiːd] [US: ˌɪn.tər.ˈsiːd]

intervene [intervened, intervened, intervening, intervenes]◼◼◼ verb
[UK: ˌɪn.tə.ˈviːn] [US: ˌɪn.tər.ˈviːn]

közbenjár (vk/vm érdekében) ige

advocate [advocated, advocated, advocating, advocates]◼◼◼ verb
[UK: ˈæd.vək.eɪt] [US: ˈæd.vəkət]

közbenjár (átv) ige

mediate [mediated, mediated, mediating, mediates]◼◼◼ verb
[UK: ˈmiː.dɪeɪt] [US: ˈmiː.di.ˌet]

közbenjár valaki nevében valakinél

intercede with somebody on behalf of somebody[UK: ˌɪn.tə.ˈsiːd wɪð ˈsʌm.bə.di ɒn bɪ.ˈhɑːf əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˌɪn.tər.ˈsiːd wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn bə.ˈhæf əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

közbenjár vk érdekében

go to bat for somebody[UK: ɡəʊ tuː bæt fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡoʊ ˈtuː ˈbæt ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

intercede for somebody[UK: ˌɪn.tə.ˈsiːd fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˌɪn.tər.ˈsiːd ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

make intercession for somebody[UK: ˈmeɪk ˌɪn.tə.ˈseʃ.n̩ fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈmeɪk ˌɪn.tər.ˈseʃ.n̩ ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

közbenjár vkinél

intercede with somebody[UK: ˌɪn.tə.ˈsiːd wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˌɪn.tər.ˈsiːd wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

közbenjár vkinél vk érdekében

plead somebody's cause with somebody[UK: pliːd ˈsəm.ˌbɑː.di kɔːz wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpliːd ˈsəm.ˌbɑː.di ˈkəz wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

közbenjár vkiért

bat for somebody[UK: bæt fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈbæt ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

push a person[UK: pʊʃ ə ˈpɜːs.n̩] [US: ˈpʊʃ ə ˈpɝː.sn̩]

közbenjárás főnév

intervention [interventions]◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.tə.ˈven.ʃn̩] [US: ˌɪn.tər.ˈven.tʃn̩]

mediation [mediations]◼◼◻ noun
[UK: ˌmiː.dɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌmi.di.ˈeɪʃ.n̩]

intercession [intercessions]◼◼◻ noun
[UK: ˌɪn.tə.ˈseʃ.n̩] [US: ˌɪn.tər.ˈseʃ.n̩]

involvement [involvements]◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈvɒlv.mənt] [US: ˌɪn.ˈvɑːlv.mənt]

pleading [pleadings]◼◻◻ noun
[UK: ˈpliːd.ɪŋ] [US: ˈpliːd.ɪŋ]

agency [agencies]◼◻◻ noun
[UK: ˈeɪ.dʒən.si] [US: ˈeɪ.dʒən.si]

instrumentality [instrumentalities] noun
[UK: ˌɪn.strʊ.men.ˈtæ.lɪ.ti] [US: ˌɪn.strə.men.ˈtæ.lə.ti]

procurement [procurements] noun
[UK: prə.ˈkjʊə.mənt] [US: proˈkjʊr.mənt]

közbenjáró főnév

intercessor [intercessors]◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.tə.ˈse.sə] [US: ˌɪn.tər.ˈse.sər]

advocate [advocates]◼◼◼ noun
[UK: ˈæd.vək.eɪt] [US: ˈæd.vəkət]

mediator [mediators]◼◼◼ noun
[UK: ˈmiː.dɪeɪ.tə(r)] [US: ˈmiː.di.ˌe.tər]

go-between [go-betweens]◼◻◻ noun
[UK: ɡəʊ bɪ.ˈtwiːn] [US: ˈɡoʊ bɪ.ˈtwiːn]

interceder noun
[UK: ˌɪntə(ː)ˈsiːdə ] [US: ˌɪntərˈsidər ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish