Hungarian-English dictionary »

köntörfalaz meaning in English

HungarianEnglish
köntörfalaz ige

beat about the bush◼◼◼ verb
[UK: biːt ə.ˈbaʊt ðə bʊʃ] [US: ˈbiːt ə.ˈbaʊt ðə ˈbʊʃ]

prevaricate [prevaricated, prevaricated, prevaricating, prevaricates]◼◼◻ verb
[UK: prɪ.ˈvæ.rɪk.eɪt] [US: prɪ.ˈvæ.rɪk.eɪt]

quibble [quibbled, quibbled, quibbling, quibbles]◼◼◻ verb
[UK: ˈkwɪb.l̩] [US: ˈkwɪb.l̩]

wriggle [wriggled, wriggled, wriggling, wriggles]◼◼◻ verb
[UK: ˈrɪɡ.l̩] [US: ˈrɪɡ.l̩]

wiggle [wiggled, wiggled, wiggling, wiggles]◼◻◻ verb
[UK: ˈwɪɡ.l̩] [US: ˈwɪɡ.l̩]

back and fill verb
[UK: ˈbæk ənd fɪl] [US: ˈbæk ænd ˈfɪl]

beat about; around the bush verb
[UK: biːt ə.ˈbaʊt ə.ˈraʊnd ðə bʊʃ] [US: ˈbiːt ə.ˈbaʊt ə.ˈraʊnd ðə ˈbʊʃ]

circumlocutionize verb
[UK: sˌɜːkəmləkjˈuːʃənˌaɪz] [US: sˌɜːkəmləkjˈuːʃənˌaɪz]

palter [paltered, paltered, paltering, palters] verb
[UK: ˈpɔːl.tə(r)] [US: ˈpɔːrl.tər]

shuffle [shuffled, shuffled, shuffling, shuffles] verb
[UK: ˈʃʌf.l̩] [US: ˈʃʌf.l̩]

tergiversate [tergiversated, tergiversated, tergiversating, tergiversates] verb
[UK: ˈtɜː.dʒɪ.və.seɪt] [US: ˈtɝː.dʒɪ.və.seɪt]

köntörfalaz (átv) ige

equivocate [equivocated, equivocated, equivocating, equivocates]◼◼◼ verb
[UK: ɪ.ˈkwɪ.vəˌket] [US: ɪ.ˈkwɪ.vəˌket]

köntörfalazás főnév

prevarication [prevarications]◼◼◼ noun
[UK: prɪ.ˌvæ.rɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: prɪ.ˌvæ.rɪˈk.eɪʃ.n̩]

roundabout [roundabouts]◼◼◻ noun
[UK: ˈraʊnd.ə.ˌbaʊt] [US: ˈraʊnd.ə.ˌbaʊt]

evasiveness◼◼◻ noun
[UK: ɪ.ˈveɪ.sɪv.nəs] [US: ɪ.ˈveɪ.sɪv.nəs]

quibbling◼◼◻ noun
[UK: ˈkwɪb.l̩.ɪŋ] [US: ˈkwɪb.l̩.ɪŋ]

ambages noun
[UK: æm.ˈbeɪ.dʒiːz] [US: æm.ˈbeɪ.dʒiːz]

circumambulation noun

equivocation [equivocations] noun
[UK: ɪ.ˌkwɪ.vəˈk.eɪʃ.n̩] [US: ɪ.kwɪ.vəˈk.eɪʃ.n̩]

paltering noun
[UK: ˈpɔːl.tər.ɪŋ] [US: ˈpɔːrl.tər.ɪŋ]

quibble [quibbles] noun
[UK: ˈkwɪb.l̩] [US: ˈkwɪb.l̩]

quirk [quirks] noun
[UK: kwɜːk] [US: ˈkwɝːk]

roundabout phrase noun
[UK: ˈraʊnd.ə.ˌbaʊt freɪz] [US: ˈraʊnd.ə.ˌbaʊt ˈfreɪz]

tergiversation noun
[UK: ˌtɜː.dʒɪ.və.ˈseɪʃ.n̩] [US: ˌtɝː.dʒɪ.və.ˈseɪʃ.n̩]

köntörfalazás főnév
tréf

circumbendibus noun
[UK: ˌsɜːk.əm.ˈben.dɪ.bəs] [US: ˌsɜːrk.əm.ˈben.də.bəs]

köntörfalazás nélkül

without ifs and ands[UK: wɪð.ˈaʊt ɪfs ənd ˈændz] [US: wɪð.ˈaʊt ˈɪfs ænd ˈændz]

köntörfalazó

evasive◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈveɪ.sɪv] [US: ɪ.ˈveɪ.sɪv]

ambagious adjective
[UK: ambˈadʒəs] [US: æmbˈædʒəs]

circumlocutional adjective
[UK: ˌsɜːk.əm.lə.ˈkjuː.ʃənl] [US: ˌsɜːk.əm.lə.ˈkjuː.ʃənl]

prevaricator noun
[UK: prɪ.ˈvæ.rɪk.eɪ.tə] [US: prɪ.ˈvæ.rʌˌk.eɪ.tər]

quibbler noun
[UK: ˈkwɪ.blə(r)] [US: ˈkwɪ.blər]

quibbling noun
[UK: ˈkwɪb.l̩.ɪŋ] [US: ˈkwɪb.l̩.ɪŋ]

quirky [quirkier, quirkiest] adjective
[UK: kwɜːk] [US: ˈkwɝːk.i]

shuffler [shufflers] noun
[UK: ˈʃʌ.flə(r)] [US: ˈʃʌ.fə.lər]

shuffling adjective
[UK: ˈʃʌf.l̩.ɪŋ] [US: ˈʃʌf.l̩.ɪŋ]

tergiversator noun
[UK: tˈɜːɡɪvəsˌeɪtə] [US: tˈɜːɡɪvɚsˌeɪɾɚ]

köntörfalazó beszéd

roundabout[UK: ˈraʊnd.ə.ˌbaʊt] [US: ˈraʊnd.ə.ˌbaʊt]

köntörfalazó módon határozószó

evasively adverb
[UK: ɪ.ˈveɪ.sɪ.vli] [US: ɪ.ˈveɪ.sɪ.vli]

You can find it in:

HungarianEnglish