Hungarian-English dictionary »

kínban van meaning in English

HungarianEnglish
kínban van

be on tenterhooks[UK: bi ɒn ˈten.tə.hʊks] [US: bi ɑːn ˈten.tə.hʊks]

nagy kínban van

be on the rack[UK: bi ɒn ðə ræk] [US: bi ɑːn ðə ˈræk]

come up to the rack[UK: kʌm ʌp tuː ðə ræk] [US: ˈkəm ʌp ˈtuː ðə ˈræk]

You can find it in:

HungarianEnglish