Hungarian-English dictionary »

kétélű bókot mond vknek meaning in English

HungarianEnglish
kétélű bókot mond vknek

compliment somebody with one's tongue in one's cheek[UK: ˈkɒm.plɪ.ment ˈsʌm.bə.di wɪð wʌnz tʌŋ ɪn wʌnz tʃiːk] [US: ˈkɑːm.plə.ment ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ wʌnz ˈtəŋ ɪn wʌnz ˈtʃiːk]

You can find it in:

HungarianEnglish