Hungarian-English dictionary »

kétélű bók meaning in English

HungarianEnglish
kétélű bók

back-handed compliment[UK: ˈbæk ˈhæn.dɪd ˈkɒm.plɪ.ment] [US: ˈbæk ˈhæn.dəd ˈkɑːm.plə.ment]

backhanded compliment noun
[UK: ˈbæk.hæn.dɪd] [US: ˈbæk.ˌhæn.dəd]

kétélű bókot mond vknek

compliment somebody with one's tongue in one's cheek[UK: ˈkɒm.plɪ.ment ˈsʌm.bə.di wɪð wʌnz tʌŋ ɪn wʌnz tʃiːk] [US: ˈkɑːm.plə.ment ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ wʌnz ˈtəŋ ɪn wʌnz ˈtʃiːk]

You can find it in:

HungarianEnglish