Hungarian-English dictionary »

képzelt veszély meaning in English

HungarianEnglish
képzelt veszély

lion in the path[UK: ˈlaɪən ɪn ðə pɑːθ] [US: ˈlaɪən ɪn ðə ˈpæθ]

lion in the way[UK: ˈlaɪən ɪn ðə ˈweɪ] [US: ˈlaɪən ɪn ðə ˈweɪ]

You can find it in:

HungarianEnglish